Ραδιοφωνική Ἐκπομπὴ τῆς “ΕΝΩΜΕΝΗΣ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗΣ” ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ, γιὰ τὸν ἁπανταχοῦ Ἑλληνισμό

 

Ραδιοφωνική Ἐκπομπὴ τῆς “ΕΝΩΜΕΝΗΣ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗΣ”

ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ, γιὰ τὸν ἁπανταχοῦ Ἑλληνισμό.

 

Ἡ ἐκπομπὴ αὐτὴ μέσῳ τῆς μουσικῆς προβάλλει τὸν λαϊκό μας πολιτισμό, ὁ ὁποῖος εἶναι ἕνα σύνολο ὑλικῶν, ἠθικῶν καὶ πνευματικῶν ἀξιῶν, εἶναι τὰ ἤθη καὶ τὰ ἔθιμα ποὺ μεταφέρονται ἀπὸ γενιὰ σὲ γενιά, εἶναι ἡ λαϊκή μας παράδοση, ἡ ὁποία σ᾿ ὅλες τὶς μορφές της, ἀποτελεῖ πολύτιμη ἐθνικὴ κληρονομιά.

Ἰδιαίτερα σήμερα εἶναι ἐπιτακτικὴ ἀνάγκη γιὰ τὸ λαό μας νὰ διατηρήσει τὶς ἐθνικὲς μνῆμες καὶ τὴν ἐθνική του ταυτότητα.

Ἡ ἐκπομπὴ αὐτὴ ἐπίσης περιλαμβάνει τραγούδια τῆς πίστεως καὶ τῆς πατρίδος, τὰ ὁποῖα ὑπῆρξαν ἀνέκαθεν τὸ βάθρο ἐπάνω στὸ ὁποῖο στήθηκε ἡ ἐθνική μας συνείδηση καὶ συντηρήθηκε τὸ ἐθνικὸ φρόνημα τοῦ λαοῦ μας.