ΠΑΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ

PAN-MACEDONIAN  ASSOCIATION, Inc.

Παμμακεδονική Ένωση – U.S.A.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ, 8 Φεβρουαρίου 2010

   Στὶς 3 Φεβρουαρίου 2010, μετὰ ἀπὸ αἴτημα τῆς Ὑπάτου Προέδρου τῆς Παμμακεδονικῆς Ἕνωσης ΗΠΑ, πραγματοποιήθηκε συνάντηση στὴ Νέα Ὑόρκη μὲ τὸν ἐπισκεπτόμενο τὶς ΗΠΑ  Ἀναπληρωτὴ Ὑπουργὸ Ἐξωτερικῶν κ. Δ. Δρούτσα, στὸ περιθώριο τῆς δεξίωσης ποὺ παρέθεσε τὸ Γενικὸ Προξενεῖο Νέας Ὑόρκης πρὸς τιμήν του.

   Παραβρέθηκαν  ὁ Πρέσβης τῆς Ἑλλάδας κ. Β. Κασκαρέλης, ἡ Γενικὴ Πρόξε­νος κα Ἁγνὴ Μπαλτά, ὁ ἐκπρόσωπος Τύπου τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν κ. Γρ. Δελαβέκου­ρας, ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἑλληνοαμερικανικοῦ Ἐθνικοῦ Συμβουλίου κ. Μ. Βεληβασάκης καὶ ἀπὸ τὸ Ὕπατο Συμβούλιο τῆς Παμμακεδονικῆς Ἕνωσης οἱ  κ.κ. Κ. Χατζηστεφα­νίδης, Φ. Γερασόπουλος, Π. Σπηλιάκος, Δ. Τασ-σόπουλος, Β. Γκατζούλης καὶ ἡ Ὕπατος Πρόεδρος κα Ν. Γκατζούλη.

   Ἡ κα Γκατζούλη ἐξέθεσε  στὸν κ. Ἄν. Ὑπουργὸ τὶς ἀταλάντευτες θέσεις  ποὺ ἀσπάζονται  τόσο οἱ Μακεδόνες τοῦ Ἐξωτερικοῦ καὶ τοῦ Ἐσωτερικοῦ  ὅσο καὶ ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ καὶ τῆς ὁμογένειας, ποὺ ἀπορρίπτουν  τὴ σύνθετη ὀνομασία μὲ γεωγραφικὸ προσδιορισμό, ἡ ὁποία θὰ ἐμπεριέχει τὸν ὄρο  Μακεδονία  ἢ παράγωγά του.

   Ἐπέδωσε στὸν συνομιλητὴ της ὑπόμνημα ἐκ μέρους τῶν Παμμακεδονικῶν Ἑνώσεων ἀνὰ τὴν ὑφήλιο καθὼς καὶ Ψήφισμα ποὺ υἱοθέτησαν οἱ Παμμακεδονικὲς Ἑνώσεις καὶ πλῆθος Ὀργανώσεων τῆς γενέτειρας, στὰ ὁποῖα ἐμπεριέχεται ἡ ἀνωτέρω θέση. Ἐπίσης, ἀναφέρθηκε στὴ γνωστὴ ἐπιστολὴ τῶν 356 Καθηγητῶν Πα­νεπιστημίου διεθνοῦς κύρους πρὸς τὸν Πρόεδρο τῶν ΗΠΑ κ. Ὀμπάμα, μὲ τὴν ὁποία τεκμηριώνεται μὲ ἀδιαμφισβήτητο ἱστορικὸ τρόπο ἡ θέση τῶν Μακεδονικῶν Ὀργανώσεων. Τόνισε ἐξ’ ἄλλου ὅτι οἱ Μακεδόνες αἰσθάνονται προσβεβλημένοι καὶ ταπεινωμένοι μὲ τὸν χειρισμὸ  στὸ Σκο-πιανὸ τοῦ Ὑπουργείου τῶν Ἐξωτερικῶν  των ἑκάστοτε  Ἑλληνικῶν Κυβερ­νήσεων καὶ ζήτησε νὰ σταματήσει ὁ διεθνὴς διασυρμὸς τῶν Μακεδόνων καὶ νὰ ἐμποδιστεῖ ἡ χρήση τῶν ὅρων Μακεδόνας, Μακεδονικὸς-ή-ό  ἀπὸ τοὺς Σλά­βους τῶν Σκοπίων.

   Τόνισε ὅτι ὁποιαδήποτε συμφωνία ποὺ θὰ ἐμπεριέχει τὸν ὄρο Μακεδονία ὄχι μόνο δὲν θὰ λύσει τὸ πρόβλημα ἀλλὰ θὰ τὸ διαιωνίσει καὶ θὰ τὸ ὀξύνει, ἐνῶ θὰ πρέπει νὰ γίνει κατανοητὸ ὅτι ἡ μόνη ἀναγνώριση παγκοσμίως ποὺ θὰ νο­μιμοποιήσει τὴν πολιτικὴ τῆς κλοπῆς καὶ οἰκειοποίησης τμήματος τοῦ Ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ  διὰ τῆς ὑφαρπαγῆς τοῦ μακεδονικοῦ ὀνόματος εἶναι μόνον ἡ δική μας ἀναγνώριση.

   Ἡ κ. Γκατζούλη τόνισε πὼς εἶναι ἱερὸ καθῆκον τοῦ Ἑλληνισμοῦ νὰ πείσει τὴ διεθνῆ κοινότητα ὅτι ὁ ὅρος Μακεδονία καὶ τὰ παράγωγά του ἀνήκουν ἀποκλειστικὰ στὸν Ἑλληνισμό.

   Πληροφόρησε, ἐξ’  ἄλλου τὸν συνομιλητή της ὅτι κατὰ τὶς ἐπαφὲς τους οἱ ὑπεύθυνοι τῆς Παμακεδονικῆς μὲ τὸ Κογκρέσο ἢ τὸ Ἀμερικανικὸ Ὑπουργεῖο τῶν Ἐξωτερικῶν δὲν παραλείπουν νὰ τονίζουν ὅτι εἶναι ἐπιζήμιο γιὰ τὸν Ἑλληνισμό, συ­μπεριλαμβανομένων καὶ τῶν δύο ἑκατομμυρίων Ἑλληνοαμε-ρικανῶν, νὰ ὑπάρχει ὁ ὅρος  «Μακεδονία» στὴν ὀνομασία τῶν Σκοπίων.

   Ἡ κ. Γκατζούλη ἀνάφερε πὼς οἱ Βαυαροὶ πολιτιστικὰ εἶναι Βαυαροί. Ἐθνολογικὰ καὶ γλωσσικὰ ὅμως εἶναι Γερμανοὶ καὶ κανεὶς στὸν κόσμο δὲν ἀρνεῖται τὴν προφανῆ ταυτότητά τους. Θὰ μποροῦσε ποτὲ κανεὶς νὰ δεχθεῖ ὅτι μπορεῖ ἕνα κράτος γειτονικό τῆς Γερμανίας, νὰ οἰκειοποιηθεῖ τὴν κρατικὴ ὀνομασία «Δημοκρατία τῆς Βαυαρίας», καὶ νὰ μετονομάσει τὸ λαό του σὲ «Βαυαρικὸ ἔθνος», καὶ νὰ ἰσχυρίζεται ὅτι μὴ Γερμανοὶ μποροῦν νὰ ἀποτελοῦν Βαυαρικὴ μειονότητα στὴ Γερμανία; Ποιὰ θὰ ἦταν ἄραγε ἡ στάση τῆς Γερμα­νίας σὲ μιὰ τέτοια περίπτωση; Θὰ δεχόταν ποτὲ ἡ Γερμανία νὰ δεχτεῖ κράτος καὶ μάλιστα γειτονικὸ κράτος νὰ ὀνομαστεῖ Βόρεια, Νότια, Ἄνω, Κάτω Βαυα­ρία;

   Ἐπίσης, ἀναφέρθηκε πὼς πρόσφατα το συνταγματικὸ δικαστήριο τῆς Ἀλβανίας ἀναίρεσε τὴ συμφωνία μὲ τὴν Ἑλλάδα γιὰ τὴν ἀποκλειστικὴ οἰκονομικὴ ζώνη ἡ ὁποία ἦταν βασισμένη στὸ Δίκαιο τῆς Θαλάσσης. Αὐτὸ ἔγινε ἀμέσως μετὰ ποὺ ἡ Ἑλλάδα εἶχε συμφωνήσει στὴν ἔνταξη τῆς Ἀλβανίας ὡς πλῆρες μέλος τοῦ ΝΑΤΟ. Ἡ κ. Πρόεδρος ἐπεσήμανε πὼς δὲν πρέπει νὰ ἐπιτραπεῖ ὁποιαδήποτε εὐρωατλαντικὴ προσέγγιση πρὶν ἐπικυρωθεῖ ἡ τελικὴ συμφωνία βάσει τῶν ἐθνικῶν συμφερόντων τῆς Ἑλλάδας καὶ ἀφοῦ μόνον πε­ράσει καὶ ἐπικυρωθεῖ ἀπὸ τὸ συνταγματικὸ δικαστή­ριο καὶ τὸ κοινοβούλιο τῆς ΠΓΔΜ καὶ ἰδιαίτερα ἡ ἀπάλειψη τοῦ ὄρου «Μακεδονία» ἀπὸ τὸ καινούριο συνταγματικὸ ὄνομα τῆς ΠΓΔΜ.

   Ἂν ὄντως οἱ Σκοπιανοί, ἐπεσήμανε ἡ ἀντιπροσωπεία τῆς Παμμακεδονικῆς, συμφω­νήσουν στὴ σύνθετη ὀνομασία Βόρεια «Μακεδονία», θὰ σταματήσουν νὰ οἰκειοποιοῦνται τὰ ἀρχαῖα Μακεδονικὰ σύμβολα; Θὰ σταματήσουν νὰ μιλοῦν γιὰ καταπιεσμένη «Μακεδονικὴ» μειονότητα; Θὰ σταματήσουν νὰ κατηγοροῦν τὴν Ἑλλάδα γιὰ γενοκτονία τῶν «Μακεδόνων»; Θὰ σταματήσουν νὰ διασύρουν τὴν Ἑλλάδα διεθνῶς καὶ νὰ ἀναρωτιοῦνται τί δουλειὰ ἔχουν οἱ Ἕλληνες στὴ Μακεδονία;

   Θὰ ἀποτελεῖ ἐξαθλίωση τοῦ Ἑλληνισμοῦ ἡ ὁποιαδήποτε ἔννοια «Μακεδονικοῦ» στρατοῦ καὶ Ἑλληνικοῦ στρατοῦ στὰ πλαίσια τοῦ ΝΑΤΟ, ἀνέφεραν οἱ ἐκπρόσωποι τῶν Μακεδόνων. Γι’ αὐτὸ ἡ χρήση τῶν ὅρων Μακε­δόνας/Μακεδονικὸς-ή-ό ἀπὸ τοὺς Σλάβους τῆς ΠΓΔΜ, πρέπει νὰ ἐμποδιστεῖ μὲ ἀπόφαση νομικὰ δεσμευτικὴ, τουλάχι­στον ἀπ’ ὅλα τα κράτη τῆς ΕΕ καὶ τοῦ ΝΑΤΟ.

   Ὁ Πρόεδρος τοῦ Ἑλληνοαμερικανικοῦ  Ἐθνικοῦ Συμβουλίου ΗΠΑ κ. Μ. Βελη­βασά­κης, ὁ ὁποῖος συνόδευε τὴν ἡγεσία τῆς Παμμακεδονικῆς, τόνισε πὼς οἱ θέσεις τῆς Παμμακεδονικῆς  Ἕνωσης ΗΠΑ  εἶναι  καὶ οἱ θέσεις τῶν μελῶν τοῦ Ἑλληνοαμερικανικοῦ Ἐθνικοῦ Συμβουλίου καὶ  ἐξέφρασε τὴν ἀμέριστη συ­μπαρά­στασή τους στὸ μεῖζον αὐτὸ ἐθνικὸ θέμα.

   Ὁ Ἀναπληρωτὴς Ὑπουργὸς τῶν Ἐξωτερικῶν κ. Δ. Δρούτσας ἄκουσε μὲ προσοχὴ τὶς θέσεις καὶ ἀπόψεις ποὺ ἀνέπτυξε ἡ ἡγεσία τῆς Παμμακεδονικῆς Ἕνωσης καὶ τό­νισε πὼς τέτοιου εἴδους συναντήσεις εἶναι ὠφέλιμες καὶ παραγωγικὲς καὶ ἡ ἀνταλλαγὴ σκέψεων εἶναι πάντοτε θετική.

   Οἱ Μακεδόνες τῶν ΗΠΑ ζήτησαν, τέλος, ἀπὸ τὸν Ἀναπληρωτὴ Ὑπουργὸ  τῶν Ἐξωτερικῶν κ. Δ. Δρούτσα  νὰ πράξει τὰ δέοντα ὥστε στὰ πλαίσια τῶν διεθνῶν συ­ναντήσεών του ἀλλὰ καὶ μὲ δηλώσεις του στὸν Διεθνῆ Τύπο νὰ σταματήσει ὁ καθημερινὸς ἐξευτελισμὸς τῶν Μακεδόνων ἀπὸ τοὺς Σλάβους τῶν Σκοπίων.

Nina Gatzoulis

Supreme President of the

Pan-Macedonian Association (USA)