Ο βίος του αββά Δωρόθεου: Διακονήματα και δυσκολίες