Μέθεξις Θεού Ημερολόγιον Προσευχής 5 – +Γέροντος Ἐφραίμ

+ Ὁ ἐλάχιστος καί ἁμαρτωλός πατέρας σας Γ. Ἐφραίμ

ΜEΘΕΞΙΣ ΘΕΟΥ

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ

 

18 Νοεμβρίου 1978

Ὅπως θέλει ὁ Θεός, ἔτσι πορεύεται καί ὁ ἄνθρωπος στήν προσευχή.

Σηκώθηκα ἀπό τόν ὕπνο γιά τήν ἀγρυπνία καί ὁ νοῦς μου ἦτο καθαρός. Πόσο ἀμφιβάλλω σέ ὅλα! Ὅπως θέλει ὁ Θεός, ἔτσι πορεύεται καί ὁ ἄνθρωπος στήν προσευχή. Τίποτε τό ἀναλλοίωτο.

Ἄρχισα νά λέγω τήν Εὐχή.

Πατερούλη μου, ὤ, πόσο γλυκύς εἶσαι στήν ἀκατάληπτη φύσι Σου! Ὅσον πιό ἀκατάληπτον Σέ νοιώθω, Σέ γνωρίζω, τόσο καί πιό γλυκύς μοῦ φαίνεσαι.

Ἀξίωσέ με, νά σε ἰδῶ. Σέ φιλῶ νοερῶς μέ πολύ γλυκειά καρδιά. Κλαίω, γιατί Σ᾿ ἀγαπῶ. Σύ μοῦ δίνεις τήν ἀγάπη αὐτή· δική Σου εἶναι. Ὅταν θέλῃς, τήν παίρνεις καί ἐγώ μένω ψυχρός – ψυχρότατος. Τότε ὑποφέρω τρομερά, γιατί δέν μπορῶ νά ζήσω χωρίς Ἐσένα, τήν στιγμή πού μοῦ ἄνοιξες λίγο τά μάτια τῆς ψυχῆς μου καί Σέ εἶδα.

Ποίαν εὐχαριστίαν νά Σοῦ προσφέρω! Δέν βρίσκω δυστυχῶς λόγια, γιά νά Σέ εὐχαριστήσω, πού μέ κοίταξες μέ βλέμμα πατρικό, ἱλαρό, θωπευτικό!

Σέ φιλῶ γλυκά – γλυκύτατα, Πατέρα μου. Ἀνοίγω τά χέρια μου· νομίζω πώς ἔτσι Σέ ἀγκαλιάζω καί λίγο ἀνακουφίζομαι.

Συγχώρεσέ με μ᾿ αὐτά, πού Σοῦ λέγω καί κάνω· δέν ξέρω, γιατί τά κάνω· πιστεύω ὅμως πώς Ἐσύ μοῦ τά ὑπαγορεύεις· διότι, ὅταν δέν μέ κοιτάξῃς, εἶμαι ψυχρός καί ἀναίσθητος.

Σ᾿ ἀφήνω, χαρά μου καί Πατερούλη μου. Ἀσφάλισέ με μέ τήν σωτήρια Αὐτογνωσία τοῦ ἀπείρου μηδενικοῦ μου. Ἀμήν.

Καί πάλιν ἔλα, Πολυεύσπλαγχνε Κύριε. Σέ περιμένω, ὅπως τό νεογέννητο πουλάκι τήν μητέρα του!

Καλή ἀντάμωσι.

ΕΚΔΟΣΙΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΦΙΛΟΘΕΟΥ

ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ 2022

ΠΑΝΑΓΙΑ ΓΛΥΚΟΦΙΛΟΥΣΑ