Αποφθέγματα Αββά Ισαάκ του Σύρου -111-

 

111 

όταν προ­σεγ­γί­σης ἐ­νώ­πιον τοῦ Θε­οῦ διά τῆς προ­σευ­χῆς, νά γί­νης (νο­ε­ρῶς) μέ τόν λο­γι­σμό σου, ὅ­πως τό μυρ­μήγ­κι, καί ὅ­πως τά ἑρ­πε­τά τῆς γῆς καί ὅ­πως ἡ βδέλ­λα, (ἀλ­λά) καί ὡ­σάν παι­δί­ον ψελ­λί­ζον. Νά μή προ­σευ­χη­θῆς δέ ἐ­νώ­πιον Αὐ­τοῦ ὡ­σάν πο­λυ­μα­θής, (καί εὑ­ρυ­μα­θής), ἀλ­λά προ­σέγ­γι­σε τόν Θεό μέ φρό­νη­μα νη­πι­α­ζο­ύ­σης ψυ­χῆς (τῇ κα­κί­ᾳ, ταῖς δέ φρε­σί τε­λε­ί­ας γε­νο­μέ­νης). (ΙΘ΄,67).

 

Οἱ Λόγοι του ἔχουν πράγματι ἰδιαίτερη χάρη καί βάθος πνευματικό. Ὅπως ἔλεγε ὁ γέροντας Παΐσιος εἶναι σάν τίς πολυβιταμινοῦχες τροφές. Ἕνας λόγος του σέ τρέφει γιά μέρες. Οἱ Λόγοι τοῦ Ἀββᾶ Ἰσαάκ θεωροῦνται ὅτι εἶναι γιά προχωρημένους πνευματικά ἀλλά μποροῦν ὅλοι νά ὠφεληθοῦν. Εἶναι πολύ συγκαταβατικός ὁ Ἅγιος καί δίνει προθυμία σέ ὅλους. Ἰδιαιτέρως παρηγορεῖ καί καθοδηγεῖ τούς μοναχούς καί μάλιστα τούς Ἡσυχαστές.

Διαβάστε ΕΔΩ τα προηγούμενα σχετικά άρθρα