Αποφθέγματα Αββά Ισαάκ του Σύρου -87-

87 

σέ ὅ­λα τά σχή­μα­τα καί τίς πρά­ξεις του ὁ μο­να­χός πρέ­πει νά εἶ­ναι τύ­πος ὠ­φε­λε­ί­ας σ᾿ αὐ­το­ύς πού τόν βλέ­πουν, οὕ­τως ὥ­στε ἐξ αἰ­τί­ας τῶν πολ­λῶν ἀ­ρε­τῶν του πού ἀ­κτι­νο­βο­λοῦν, οἱ ἐ­χθροί τῆς ἀ­λη­θε­ί­ας νά ὁ­μο­λο­γοῦν, καί χω­ρίς νά τό θέ­λουν, ὅ­τι στο­ύς Χρι­στι­α­νο­ύς ὑ­πάρ­χει ἐλ­πίδα σω­τη­ρί­ας βε­βα­ί­α καί ἀ­δι­ά­σει­στη, καί νά προ­στρέ­χουν σ᾿ αὐ­τόν ἀ­πό παν­τοῦ σάν σέ κα­τα­φύ­γιο (ἅ­γιο καί πνευ­μα­τι­κό). (Ι΄,43). 

 

Οἱ Λόγοι του ἔχουν πράγματι ἰδιαίτερη χάρη καί βάθος πνευματικό. Ὅπως ἔλεγε ὁ γέροντας Παΐσιος εἶναι σάν τίς πολυβιταμινοῦχες τροφές. Ἕνας λόγος του σέ τρέφει γιά μέρες. Οἱ Λόγοι τοῦ Ἀββᾶ Ἰσαάκ θεωροῦνται ὅτι εἶναι γιά προχωρημένους πνευματικά ἀλλά μποροῦν ὅλοι νά ὠφεληθοῦν. Εἶναι πολύ συγκαταβατικός ὁ Ἅγιος καί δίνει προθυμία σέ ὅλους. Ἰδιαιτέρως παρηγορεῖ καί καθοδηγεῖ τούς μοναχούς καί μάλιστα τούς Ἡσυχαστές.

Διαβάστε ΕΔΩ τα προηγούμενα σχετικά άρθρα