Ἀπρίλιος

Ἀπρίλιος

 

  1-4-1821

Ὁ τουρκικός ὄχλος τῆς Κωνσταντινουπόλεως λεηλατεῖ καί πυρπολεῖ τήν

ἑλληνική ἐκκλησία τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς.

  1-4-1822

Ἀποφασίζεται μέ νόμο ἡ σύσταση τακτικοῦ Στρατοῦ.

1-4-1854

Κηρύσσεται ἡ ἔναρξη τῆς Ἐπαναστάσεως στή Χαλκιδική.

1-4-1955

Ἀρχίζει ὁ Ἔνοπλος Ἀπελευθερωτικός Ἀγώνας τῆς Ε.Ο.Κ.Α.

2-4-1822

Ἡ καταστροφή τῆς Χίου.

3-4-1821

Ὑψώνεται στή Θήβα ἡ σημαία τῆς Ἐπαναστάσεως.

3-4-1821

Ἐπαναστατοῦν τά νησιά Σπέτσες, Πόρος, Αἴγινα καί Σαλαμίνα.

4-4-1913

Θάνατος τῶν πρώτων Ἑλλήνων ἀεροπόρων.

5-4-623

Ὁ Αὐτοκράτορας τοῦ Βυζαντίου Ἡράκλειος κατατροπώνει τούς Πέρσες

κοντά στήν Ἀτροπατηνή τῆς Μηδίας καί τούς ἀναγκάζει  νά

ἐκκενώσουν τή Μ. Ἀσία.

  5-4-1897

Ἡ Τουρκία κηρύσσει τόν πόλεμο κατά τῆς Ἑλλάδας.

5-4-1944

Γερμανικά στρατεύματα κατοχῆς ἐκτελοῦν 270 κατοίκους τῆς κοινότητας

Κλεισούρας τῆς Καστοριᾶς.

  6-4-1453

Ὁ Μωάμεθ Β΄ ὁ Πορθητής ἐμφανίζεται μπροστά στά τείχη τῆς  Πόλης.

  6-4-1941 

Ἔναρξη τοῦ Ἑλληνογερμανικοῦ Πολέμου.

7-4-1824

Θάνατος τοῦ Λόρδου Βύρωνα.

7-4-1939

Ἰταλικές δυνάμεις καταλαμβάνουν ὁλόκληρη τήν Ἀλβανία καί τή Βόρεια

Ἤπειρο

  9-4-1015

Ὁ Αὐτοκράτορας τοῦ Βυζαντίου Βασίλειος Β΄ ὁ Βουλγαροκτόνος

καταλαμβάνει τό φρούριο τῆς Ἔδεσσας, πού κατεῖχαν οἱ Βούλγαροι.

 

 

 

  9-4-1941 

Ὑπογραφή Πρωτοκόλλου Συνθηκολογήσεως μεταξύ τοῦ Διοικητοῦ  τοῦ

ΤΣΑΜ Ἀντιστράτηγου Κωνσταντίνου  Μπακόπουλου καῖ τοῦ Γερμανού

Ἀντιστρατήγου Φαιέλ.

10-4-1821

Ἀπαγχονισμός τοῦ Πατριάρχη Γρηγορίου Ε΄.

  10-4-1821

Ἐπαναστατοῦν τά Ψαρά, τήν ἡμέρα τοῦ Πάσχα.

10-4-1826

Ἡ ἔξοδος τοῦ Μεσολογγίου.

10-4-1826

Ὁ θρυλικός πρόκριτος τοῦ Μεσολογγίου Χρῆστος Καψάλης ἀνατινάζει

τήν πυριτιδαποθήκη τοῦ Ἀνεμόμυλου.

10-4-1941

Ὁ Γερμανός ἀξιωματικός συγχαίρει τόν διοικητή τοῦ Ὀχυροῦ Ροῦπελ καί

διαβιβάζει τά συγχαρητήρια τῆς διοικήσεώς του καί τό θαυμασμό του

για τήν ἡρωική ἀντίσταση τῆς φρουρᾶς.

12-4-1159 

Ὁ Αὐτοκράτορας τοῦ Βυζαντίου Μανουήλ Α΄ Κομνηνός νικᾶ τους

Τούρκους καί καταλαμβάνει τήν Ἀντιόχεια.

12-4-1453

Ὁ Τουρκικός Στόλος τοῦ Μωάμεθ Β΄ τοῦ Πορθητῆ ἀγκυροβολεῖ στό

Διπλοκόνιο καί ἀπό ἐκεῖ βάλλει κατά τῆς Κωνσταντινουπόλεως.

12-4-1820

Ὁ Ἀλέξανδρος Ὑψηλάντης ἀναλαμβάνει τήν ἀρχηγία τῆς Φιλικῆς

Ἑταιρείας.

  13-4-1204

Κατάληψη τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἀπό τούς Σταυροφόρους.

13-4-1822

Τό Ὁλοκαύτωμα τῆς Νάουσας. 13 νέες γιά νά ἀποφύγουν τήν ἀτίμωση

πέφτουν στόν καταρράκτη τῆς  Ἀραπίτσας.

14-4-1822 

Συλλαμβάνεται καί ἀποκεφαλίζεται ἀπό τούς Τούρκους ὁ Γάλλος

φιλέλληνας Ἀξιωματικός Βαλέστ.

14-4-1828

Ὁ Αὐτοκράτορας τῆς Ρωσίας Νικόλαος Α΄ κηρύσσει τόν πόλεμο

ἐναντίον τῆς Τουρκίας.

14-4-1915 

Ὑπογράφεται στό Λονδίνο συνθήκη, μέ βάση τήν ὁποία  ἀναγνωριζόταν

ἡ ἰταλική κυριαρχία στό λιμάνι τοῦ Αὐλώνα καί οἱ ἀξιώσεις τῆς

Ἑλλάδας στή Βόρεια Ἤπειρο.

 

 

  16-4-1821

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ὕδρας Γεράσιμος ὑψώνει στό Διοικητήριο τή Σημαία

τῆς Ἐπαναστάσεως.

17-4-1566

Ὁ Πιαλή Πασάς κυριεύει τή Χίο πού τήν κατέχουν οἱ Γενουάτες.

17-41821

Ὁ  πρόκριτος  Κωνσταντῖνος Λαχανᾶς ὑψώνει τή Σημαία τῆς

Ἐπαναστάσεως στήν πόλη Βαθύ  τῆς Σάμου.

18-4-1829

Ὑψώνεται στό φρούριο τοῦ Ἴτς-Καλέ ἡ Ἑλληνική Σημαία.

20-4-1941

Ὑπογράφεται, στό Βοτονόσι τῆς Ἠπείρου, τό Πρωτόκολλο

Συνθηκολογήσεως τοῦ ἑλληνικοῦ  Στρατοῦ.

21-4-1941

Ὁ Ἀντιστράτηγος Ἀλέξανδρος Παπάγος συνιστᾶ, μέ διαταγή του πρός τό

στρατό τῆς Ἠπείρου, τή συνέχιση τοῦ ἀγώνα.

21-4-1941

Εἴσοδος βουλγαρικῶν στρατευμάτων στήν Ἀνατολική Μακεδονία καί τή

Θράκη, μετά ἀπό ἔγκριση  τοῦ Γερμανικοῦ Στρατοῦ.

21-4-1967

Ἐπίορκοι ἀξιωματικοί καταργοῦν τό Δημοκρατικό πολίτευμά τῆς

Χώρας, ἐπιβάλλοντας δικτατορικό  καθεστώς.

23-4-1827

Πεθαίνει  στό Ν. Φάληρο ὁ θρυλικός Ἀρχιστράτηγος  τῆς Στερεᾶς

Ἑλλάδας Γ. Καραϊσκάκης.

22-4-1854

Ὁ Νικόλαος Ζέρβας συγκρούεται στήν Πλάκα τῆς Ἠπείρου μέ τούς

Τούρκους τοῦ Πιτσιάρη, ὅπου οἱ  Τούρκοι ὐπέστησαν μεγάλη ἥττα.

23-4-1821

Ἡ μάχη τῆς Ἀλαμάνας καί ὁ φρικτός θάνατος τοῦ Ἀθανασίου Διάκου.

23-41823  

Διορίζεται  ἀπό τήν Κυβέρνηση Ἁρμοστής τῆς νήσου Κρήτης ὁ

Ὑδραῖος Μανώλης Τομπάζης.

23-4-1941

Ὁ Βασιλιάς Γεώργιος Β΄ καί ἡ Ἑλληνική Κυβέρνηση τοῦ Ἐμμανουήλ

Τσουδεροῦ φτάνουν στήν Κρήτη γιά τή συνέχιση τοῦ ἀγώνα.

24-4-1944

Γερμανικά στρατεύματα θανατώνουν μαρτυρικά 318 κατοίκους τῆς

κοινότητας Πύργων Κοζάνης.

25-4-1821

Ἐπαναστατικά τμήματα εἰσέρχονται στήν Ἀθήνα, τελοῦν δοξολογία και

ὑψώνουν τή Σημαία τῆς Ἐπαναστάσεως.

 

  26-4-1821

Ἐπαναστατεῖ ἡ Σάμος.

26-4-1886

Ἀποκλείονται τά ἑλληνικά παράλια ἀπό τούς Στόλους τῶν  Μεγάλων

Δυνάμεων.

27-4-1832

Ἡ Ἀκαρνανία προσαρτᾶται στό Ἑλληνικό Κράτος.

27-4-1941

Κατάληψη τῆς Ἀθήνας ἀπό τούς Γερμανούς.

28-4-1821

Ὁ Κολοκοτρώνης ἀνακηρύσσεται Ἀρχιστράτηγος τῆς Ἐπαρχίας

Καρύταινας Πελοποννήσου.

28-4-1897

Ἀνάκληση τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ ἀπό τήν Κρήτη.

29-4-1091

Ὁ Αὐτοκράτορας τοῦ Βυζαντίου Ἀλέξιος Α΄ Κομνηνός κατανικάει τούς

Πετσενέγκους στό Λεβοῦντο τῆς Θράκης.

29-4-1854

Ἡ Γαλλία καί ἡ Ἀγγλία ἀξιώνουν ἀπό τήν Ἑλληνική Κυβέρνηση νά

ἀποκηρύξει τά ἐπαναστατικά κινήματα στή Θεσσαλία καί τήν Ἤπειρο.

30-4-1825

Ὁ Ἑλληνικός Στόλος πυρπολεῖ τόν Τουρκικό Στόλο στή Μεθώνη.