Δημοσιεύσεις ετικέτας «ΑΠΛΗ ΖΩΗ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΧΡΙΣΤΟ»

Η μνημειώδης επιστολή του Αγίου Γερβασίου προς τον Γέροντα Επιφάνιο

Άγ. Γερβάσιος Παρασκευόπουλος προς π. Επιφάνιο Θεοδωρόπουλο (περί αποφυγής επίσημων θέσεων και αξιωμάτων): “Βαθύτατα συνεκινήθην και εδάκρυσα αναγνούς ταύτα, διότι τοιούτος ήτο και ο πόθος μου και η ολόθερμός μου δέησις, όταν ηράσθην το μοναχικόν ένδυμα και την Θεολογίαν. Δυστυχώς όμως παρεσύρθην αθελήτως και κατεσπατάλησα πολυτιμότατον χρόνον με τας ερεσχελείας της Διοικήσεως – αφρόνως πιστεύσας εις επανόρθωσιν και διόρθωσιν! Ω! Πόσον επλανήθην ο μωρός και τάλας εγώ!…”