Μιλώντας μὲ τὸν Λιάκο Παναγιώτη, ἕναν νέο ποὺ ἀσχολεῖται μὲ τὸν πρωτογενῆ τομέα

1.Κατ’ ἀρχὰς θὰ θέλαμε νὰ γνωρίζουμε πόσο χρονῶν εἶσαι καὶ ἀπὸ ποιὸ μέρος τῆς Ἑλλάδας κατάγεσαι. 

Λέγομαι Λιάκος Παναγιώτης καὶ εἶμαι 34 χρόνων. Κατάγομαι ἀπὸ τὸ Δομένικο Ἐλασσόνας τοῦ Νομοῦ Λάρισας, ἕνα χωριὸ μὲ περίπου 650 κατοίκους.

2.Τὸ ὅτι ἀσχολήθηκες μὲ τὴν καλλιέργεια καὶ παραγωγὴ τοῦ συγκεκριμένου προϊόντος ἀποτελεῖ παιδικὸ ὄνειρο ἢ ἁπλῶς ἦταν μιὰ ἐπιλογὴ ἐπαγγελματικῆς ἀποκατάστασης; Μίλησέ μας γι’ αὐτό.

Στὸ ἐπάγγελμα εἶμαι ὑδραυλικός· δούλευα σὲ οἰκοδομὲς κάποια χρόνια στὴν πόλη τῆς Λάρισας καὶ ἀσχολούμουν μὲ τὴν καλλιέργεια τῆς γῆς, στὸ χωριό, ἀπὸ μικρὴ ἡλικία καὶ τὸ ἔκανα σὰν χόμπι. Ὕστερα ἀποφάσισα ὅτι θέλω νὰ ἀσχοληθῶ μὲ τὸν πρωτογενῆ τομέα πιὸ συστηματικὰ, γιατί ἀγαποῦσα πολὺ τὴν ἐνασχόληση μὲ τὴ γῆ καὶ ἔτσι ἐπέστρεψα μόνιμα στὸ Δομένικο, ὅπου καλλιεργῶ συνολικὰ περίπου 250 στρέμματα (ἐνοικιαζόμενα καὶ μή). Καλλιεργῶ περιβόλια μὲ ἀμυγδαλιὲς καὶ ἐλιὲς, καὶ ἀσχολούμαι μὲ μονοετεῖς καλλιέργειες ὃπως σιτηρὰ, ζωοτροφὲς καὶ ἂλλα.

3.Πιστεύεις πὼς ἡ κρίση σήμερα εἶναι μόνο οἰκονομικὴ καὶ πὼς θὰ μπορέσει νὰ ξεπεραστεῖ; Ἐσὺ πιστεύεις ὅτι τὰ ἔχεις καταφέρει μὲ τὴν κρίση;

Πιστεύω ὅτι ἡ κρίση σήμερα ὑπάρχει σὲ ὅλους τοὺς τομεῖς. Ὁ πρωτογενὴς τομέας εἶναι ἡ βάση τῆς οἰκονομίας σὲ μιὰ χώρα. Πρέπει νὰ δώσει τὸ κράτος τὰ ἀνάλογα κίνητρα στοὺς νέους, ὥστε νὰ ἀσχοληθοῦν μὲ αὐτό. Ἐγὼ προσωπικὰ μὲ αὐτὸ ποὺ κάνω μπορῶ νὰ πῶ ὅτι τὰ ἀναγκαῖα ὑλικὰ ἐφόδια ἀπὸ τὸ σπίτι δὲν λείπουν. Ἐπίσης ἔχω ποιότητα ζωῆς, γιατί ἔρχομαι σὲ ἄμεση ἐπαφὴ μὲ τὴ φύση.

4.Ἕνας σύγχρονος νέος ἐπιζητᾶ νὰ βγάζει τὸ ψωμί του μὲ εὔκολο τρόπο, δίχως προσπάθεια καὶ προσωπικὸ μόχθο. Ὅλα αὐτὰ βέβαια ἔρχονται σὲ τεράστια ἀντίθεση μὲ τὴν ἐργασία στὸν πρωτογενῆ τομέα ποὺ ἀπαιτεῖ προσωπικὸ δόσιμο, ἐπιμονὴ καὶ σκληρὴ δουλειά. Μὲ σένα τί συνέβη; Μοιάζει  νὰ θυσίασες τὴ νεανική σου ἰδιότητα! Ἔτσι εἶναι;

Τὸ βασικότερο ὅλων εἶναι νὰ ἀγαπᾶς αὐτὸ ποὺ κάνεις. Μὲ ἕναν σωστὸ προγραμματισμὸ ὑπάρχει ἐλεύθερος χρόνος. Ὑπάρχουν περίοδοι ποὺ ἐπιβάλλεται περισσότερος χρόνος δουλειᾶς μέσα στὴ μέρα, ἀλλὰ καὶ περίοδοι ποὺ δὲν χρειάζεται ἰδιαίτερος κόπος, ποὺ εἶναι πιὸ χαλαροί.

5.Ποιὰ εἶναι ἡ πραγματική σου ἀμοιβή; Αὐτὸ ποὺ τελικὰ μένει; Ἀξίζει τὸν κόπο;

Πραγματικὴ ἀμοιβὴ εἶναι ἡ δύναμη γιὰ ζωὴ πού σοῦ δίνει ὅλο αὐτό. Ἐγὼ φτιάχνω τὸ ὡράριό μου σύμφωνα μὲ τὶς ἀνάγκες μου. Δὲν χτυπάω κάρτα. Ἡ μεγαλύτερη ἱκανοποίηση καὶ ἡ πραγματικὴ ἀξία τῶν κόπων μου εἶναι ἡ καλὴ συγκομιδή. Πραγματικὰ ζεῖ ἄνετα κάποιος νέος καὶ στὸ χωριό, ἀξίζει τὸν κόπο!

6.Νιώθεις πὼς ἡ ἐπαφή σου μὲ τὴ φύση καὶ τὸν πρωτογενῆ τομέα σὲ ἔχει βοηθήσει ὡς ἄνθρωπο; Καὶ ἂν ναὶ, πῶς;

Ναί! Ἔχω ἠρεμήσει. Ἔχω περισσότερη ζωντάνια καὶ δημιουργικότητα. Δὲν ἔχω ἄγχος μὲ τὴ δουλειά. Ὑπάρχει μόνο το δημιουργικὸ ἄγχος ποὺ εἶναι φυσιολογικό.

7.Θὰ συμβούλευες ἄλλους νέους νὰ μείνουν στὴν Ἑλλάδα καὶ νὰ ἐπικεντρωθοῦν στὸν πρωτογενῆ τομέα ἢ θεωρεῖς πὼς ἡ γῆ ἔχει ἀπαιτήσεις καὶ δὲν μποροῦν ὅλοι νὰ ἀνταπεξέλθουν;  

Ὅποιος πραγματικά το θέλει, μπορεῖ νὰ τὸ κάνει. Νὰ ἀσχοληθεῖ μὲ τὸν πρωτογενῆ τομέα. Πρέπει ὅμως νὰ ἀγαπάει αὐτὸ ποὺ κάνει. Εἶναι βασικὸ αὐτό. Στὴν ἀρχὴ μπορεῖ νὰ ξεκινήσει μὲ τὴν ἐνασχόληση πάνω σε ἐνοικιαζόμενη γῆ καὶ στὴ συνέχεια μπορεῖ νὰ τὴν ἀγοράζει σιγὰ σιγά.

8.Ἴσως κάποιοι θεωρήσουν πὼς μὲ αὐτή σου τὴν ἐνασχόληση πέταξες τὸ πτυχίο σου στὰ σκουπίδια καὶ φυσικά τοὺς κόπους τόσων χρόνων ἢ ἀκόμη καὶ τὴν περιουσία τῆς οἰκογένειάς σου.Τί ἔχεις νὰ πεῖς γιὰ αὐτό;

Ὅταν μαθαίνεις καὶ σπουδάζεις κάτι σὲ μικρὴ ἡλικία, δύσκολα τὸ ξεχνᾶς. Προσωπικὰ ἡ τέχνη τοῦ ὑδραυλικοῦ, ποὺ ἐξασκοῦσα παλιὰ στὶς οἰκοδομὲς μέσα στὴν πόλη, μοῦ εἶναι ἀκόμη χρήσιμη στὴν καθημερινότητά μου. Εἶμαι ἀνεξάρτητος ὅσον ἀφορᾶ τὶς γνώσεις ἑνὸς ἔμπειρου ὑδραυλικοῦ γιὰ τὴν ὕδρευση καὶ τὸν ἐξοπλισμὸ μὲ σωλῆνες καὶ λοιπὰ στὶς καλλιέργειες ποὺ διαθέτω. Κάθε τί ποὺ γνωρίζει κάποιος εἶναι χρήσιμο, ἀρκεῖ νὰ τὸ ἀξιοποιήσει σωστά.

9.Ἡ οἰκογένειά σου τί λέει γιὰ τὶς ἀποφάσεις ποὺ πῆρες; Μὲ τί μάτι βλέπει αὐτὴν τὴ νέα σου προσπάθεια;

Ἡ οἰκογένειά μου, μοῦ στάθηκε ἀπὸ τὴν ἀρχὴ σὲ αὐτή μου τὴν ἀπόφαση. Δὲν εἶχα κανένα πρόβλημα. Μὲ ὑποστήριξαν πλήρως, καὶ ἀκόμη τὸ κάνουν.

10.Ἡ ζωὴ μὲ τὴν ἐνασχόληση τοῦ πρωτογενοῦς τομέα συμβάλλει καὶ μὲ ποιὸ τρόπο στὴ δημιουργία οἰκογένειας; καὶ γιατί πιστεύεις πὼς οἱ σημερινοὶ νέοι δυσκολεύονται νὰ προχωρήσουν σὲ γάμο; Νιώθεις πὼς ἡ ἐνασχόληση τοῦ ἀνθρώπου μὲ τὸν πρωτογενῆ τομέα μπορεῖ νὰ βοηθήσει, ἐξασφαλίζοντας κάποιες βασικὲς πρῶτες ἀνάγκες;

Ἡ ἐνασχόληση μὲ τὸν πρωτογενῆ τομέα δὲν ἐπηρεάζει ἀρνητικὰ στὴ δημιουργία οἰκογένειας. Τὸ ἀντίθετο. Πιστεύω ὅτι ἡ δημιουργία οἰκογένειας πρέπει νὰ εἶναι πρωταρχικὸς στόχος κάθε νέου. Οἱ νέοι σήμερα τὸ βλέπουν περισσότερο οἰκονομικὰ καὶ διστάζουν νὰ προχωρήσουν σὲ αὐτό. Ἀλλὰ ἡ χώρα μας πέρασε πολλὲς φορὲς ἀπὸ δύσκολες καταστάσεις. Ποτὲ δὲν τὸ βάλαμε κάτω. Μὲ σωστὸ προγραμματισμὸ καὶ ἐλπίδα στὸν Θεὸ θὰ προχωρήσουμε!