Ἐλευθερία, τό ἀκριβό τίμημα τῆς ψηφιακῆς τεχνολογίας (Video) [13 Ὀκτωβρίου 2019]

Μὲ τὸν παραπάνω τίτλο πραγματοποιήθηκε στὴν Ἀθήνα πολὺ ἐνδιαφέρουσα ἡμερίδα ἀπὸ τὸν Τομέα Ἐπιστημόνων τοῦ Συλλόγου Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολικῆς Δράσεως «Ὁ Μέγας Βασίλειος». Σκοπὸς τῆς ἐκδηλώσεως αὐτῆς ἦταν νὰ ἀποτιμηθεῖ ἡ ἰλιγγιώδης στὶς ἡμέρες μας ἐξέλιξη τῆς ψηφιακῆς τεχνολογίας, καθὼς καὶ ἡ ἐντατικὴ προώθηση ἀπὸ τὴ νέα Κυβέρνηση τῆς ἠλεκτρονικῆς διακυβερνήσεως καὶ τῶν νέων ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων. Εἰσηγητὲς στὴν ἡμερίδα ἦταν ὁ κ. Βασίλειος Πετρουλέας, Δρ Φυσικῆς, τ. Διευθυντὴς Ἐρευνῶν τοῦ Ἐρευνητικοῦ Κέν­τρου «Δημόκριτος», ὁ ὁποῖος ἀνέπτυξε τὸ θέμα «Ποῦ μᾶς ὁδηγεῖ ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση;», καὶ ὁ κ. Εὐστάθιος Ἀδαμόπουλος, οἰκονομολόγος – ἐκπαιδευτικός, ὁ ὁποῖος εἰσ­ηγήθηκε τὸ θέμα «Ἠλεκτρονικὴ διακυβέρνηση, νέες ταυτότητες».

Ἀρχιμαμνδρίτης π. Ἀπόστολος Τσολάκης, Ἔναρξη

Μέσα ἀπὸ τὶς ἐμπεριστατωμένες εἰσηγήσεις τῶν δύο ἐγκρίτων ἐπιστημόνων δια­φάνηκε κυρίως ἡ ἀρνητικὴ πλευρὰ τῆς ψηφιακῆς τεχνολογίας καὶ διακυβερνή­σε­ως, ἡ ὁποία ἀποσιωπᾶται ἀπὸ τοὺς ἔν­θερμους ὑποστηρικτές της. Ἐνῶ δηλαδὴ προβάλλον­ται οἱ θετικὲς συνέπειες τῆς ἠ­λεκτρονικῆς διακυβερνήσεως, ὅπως γιὰ παράδειγμα ἡ πάταξη τῆς φοροδιαφυγῆς, ὁ ἔλεγχος τῆς διεθνοῦς τρομοκρατίας, ἡ ἀπαλλαγή μας ἀπὸ τὴν ταλαιπωρία τοῦ γραφειοκρατικοῦ συστήματος καὶ γενικὰ ἡ ἐπίτευξη μιᾶς πολὺ πιὸ ἄνετης ζωῆς, δὲν παρουσιάζεται τὸ ἀκριβὸ τίμημα ὅλης αὐτῆς τῆς ἄνετης διαβιώσεως· κι αὐτὸ εἶναι ἡ κατάργηση τῆς ἐλευθερίας καὶ τῆς ἰδιωτικῆς ζωῆς τοῦ ἀτόμου.

κ. Βασίλειος Πετρουλέας, Δρ Φυσικῆς, τ. Διευθυντὴς Ἐρευνῶν τοῦ Ἐρευνητικοῦ Κέν­τρου «Δημόκριτος»,
θέμα: «
Ποῦ μᾶς ὁδηγεῖ ἡ ψηφιακὴ ἐπανάσταση;»

 

Αὐτὸ καταδείχθηκε ἀπὸ τὶς δύο εἰσηγή­σεις: ὅτι δηλαδὴ ἤδη στὶς ἡμέρες μας – παρὰ τὴν ὕπαρξη ἀνεξάρτητης Ἀρχῆς Προστασίας Προσωπικῶν Δεδομένων – τὰ προσωπικά μας στοιχεῖα μέσῳ τοῦ διαδικτύου καὶ κυρίως τῶν Μέσων Κοινωνικῆς Δικτύωσης γίνονται ὅλα γνωστά, καταγράφονται καὶ συλλέγονται ἀπὸ ὑπολογιστὲς τεράστιας χωρητικότητας σὲ κέντρα ὑψίστης ἀσφαλείας, ποὺ ἑδρεύουν κυρίως στὴν Ἀμερική, ἀλλὰ καὶ σὲ χῶρες τῆς Εὐρώπης. Τὰ στοιχεῖα αὐτὰ χρησιμοποιοῦνται πρὸς τὸ παρὸν ἀπὸ μεγάλες ἑταιρεῖες ἐμπορικοῦ κυρίως ἐνδιαφέροντος, εἶναι ὅμως προσιτὰ καὶ σὲ μυστικὲς ὑπηρεσίες. Καὶ βέβαια θὰ μποροῦσαν νὰ χρησιμοποιηθοῦν ἀπὸ μία ἐνδεχόμενη μελλον­τικὴ Παγκόσμια Κυβέρνηση γιὰ τὸν ἔλεγχο καὶ παρακολούθηση ὅλου τοῦ κόσμου.

κ. Εὐστάθιος Ἀδαμόπουλος, οἰκονομολόγος Msc – ἐκπαιδευτικός,
θέμα: «Ἠλεκτρονικὴ διακυβέρνηση, νέες ταυτότητες»

Μπροστὰ στὸ φαινόμενο αὐτό, καὶ δεδομένης ἐπιπλέον τῆς μυστικότητος ποὺ τηρεῖται σχετικὰ μὲ τὶς τεχνικὲς δυνατότητες τῶν νέων ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων, καλούμαστε νὰ μένουμε σὲ πνευματικὴ ἐγρήγορση καὶ ἐπαγρύπνηση, ὥστε νὰ μὴ δεχθοῦμε ἐπάνω μας τὰ δεσμὰ ἑνὸς σκληροῦ, ἀπάνθρωπου ἀπολυταρχικοῦ καθεστῶτος, προδρομικοῦ τοῦ Ἀντιχρίστου, ποὺ θὰ ἐμ­φανίζεται μὲ τὸ χαμογελαστὸ προσωπεῖο τῆς ἄνετης καὶ ἐπιτυχημένης κοινωνικῆς ζωῆς καὶ δραστηριότητος.

Αρχιμαμνδρίτης π. Αστέριος Χατζηνικολάου, Προϊστάμενος της Αδελφότητος «Σωτήρ» – Κλείσιμο

ΠΗΓΗ