Μουσικά Κείμενα (Κυριακή ΙΒ’ Ματθαίου) – Άξιον εστίν – ήχος Γ΄ – Δοξολογία αργή-Ηχος Γ-(ΠΕΤΡΟΥ)

Άξιον εστίν – ήχος Γ΄

Άξιον εστίν ως αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αειμακάριστον και παναμώμητον και μητέρα του Θεού ημών. Την τιμιωτέραν των Χερουβείμ και ενδοξοτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ την αδιαφθόρως Θεόν Λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον, Σε μεγαλύνομεν.

Δοξολογία αργή-Ηχος Γ-(ΠΕΤΡΟΥ)-[ερμ.Π.Νεοχωρίτης-Ραφ.Ζουμής)

Ηχογραφήθηκε από αναμετάδοση του Ρ/Σ ΗΧΩ την Κυριακή 7-5-2017 Κυριακή του Παραλύτου,από τον Πάνσεπτο Πατρ.Ναό Κων/πόλεως. Το μουσικό κείμενο από την Μουσική Πανδέκτη.