Πασαπνοάριο αργό, ήχ. πλ. δ΄

Χορός Βατοπαιδινών Πατέρων – «Πάσα πνοή…» και «Αινείτε αυτόν..»

Πασαπνοάριο αργό, μέλος Ιακώβου Πρωτοψάλτου, Ήχος πλάγιος του τετάρτου

Πάσα πνοή αινεσάτω τον Κύριον. Αινείτε τον Κύριον εκ των Ουρανών· αινείτε αυτόν εν τοις υψίστοις· σοι πρέπει ύμνος τω Θεώ.

Αινείτε αυτόν πάντες οι άγγελοι αυτού· αινείτε αυτόν πάσαι αι δυνάμεις αυτού· σοι πρέπει ύμνος τω Θεώ