Δοξαστικό Αίνων Κυριακής Τελώνου και Φαρισαίου

Οι Πατέρες της Μονής Γρηγορίου ψάλλουν το Δοξαστικό των Αίνων της Κυριακής του Τελώνου και Φαρισαίου, «Ταίς εξ έργων καυχήσεσι…», σε ήχο πλάγιο του τετάρτου, μέλος του Πέτρου Φιλανθίδου

«Ταίς εξ έργων καυχήσεσι, Φαρισαίον δικαιούντα εαυτόν κατέκρινας Κύριε, καί Τελώνην μετριοπαθήσαντα, καί στεναγμοίς ιλασμόν αΙτούμενον, εδικαίωσας, ου γάρ προσίεσαι, τούς μεγαλόφρονας λογισμούς, καί τάς συντετριμμένας καρδίας, ουκ εξουθενείς, διό καί ημείς σοί προσπίπτομεν, εν ταπεινώσει, τώ παθόντι δι’ ημάς, Παράσχου τήν άφεσιν καί τό μέγα έλεος.»