Σάββατον του Λαζάρου: Ιδιόμελα Αίνων της Εορτής, Ήχος Α΄- Δ΄- πλ. Δ΄- Απολυτίκιον, Τήν κοινήν ανάστασιν, Ήχος Α΄