Οσίου Παϊσίου: Aργόν Στιχηρόν Προσόμοιο Εσπερινού Εορτής, Ήχος Α΄, Ψάλλουν οι Πατέρες του Ι. Κουτλουμουσιανού Κελλίου Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου

Aργόν Στιχηρόν Προσόμοιον Εσπερινού Εορτής, Ήχος Α΄- Ψάλλουν οι Πατέρες του Ι. Κουτλουμουσιανού Κελλίου Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου.

Σήμερον φαιδρὰ πανήγυρις * τῇ σεπτῇ σου μνήμῃ, ὅσιε Παΐσιε, * καὶ χαίρει Καππαδοκία ἡ γεννήσασα * Πατέρων τῶν παλαιῶν * σὲ μιμητὴν θαυμαστὸν καὶ ἐφάμιλλον· * τὸ Ὄρος Ἄθω σκιρτᾷ * τῇ ἰσαγγέλῳ ζωῇ σου θαμβούμενον· * καὶ ἡ οἰκουμένῃ πᾶσα * ἱκετεύει κράζουσα· * Εὐσυμπάθητε Πάτερ, * ταῖς εὐχαῖς σου πάντας στήριξον.