Μουσικά Κείμενα (Κυριακή προ της Υψώσεως) Θεοτοκίον Πολυελέου, Παντάνασσα Πανύμνητε, μέλος Πέτρου Πελοποννησίου, Ήχος πλ. Α΄- Άξιον Εστίν, μέλος Κ. Πρίγγου, Ήχος πλ. Α΄