Μουσικά Κείμενα (Κυριακή μετά την Ύψωσιν) Καταβασία Θ΄ Ωδής εορτής, Ήχος πλ. Δ΄- Άξιον Εστίν, μέλος Μ. Χατζηαθανασίου, Ήχος πλ. Α΄