Μουσικά Κείμενα (Κυριακή ΚΒ΄, Η΄ Λουκά, Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου) Αργό Κεκραγάριον, μέλος Αγιορείτικον, Ήχος πλ. Α΄- Άξιον εστίν εκ του Βλαχικού, Ήχος πλ. Α΄

Αργό Κεκραγάριον, μέλος Αγιορείτικον, Ήχος πλ. Α΄ – Ψάλλει ο Χορός Ψαλτών “Οι Μαΐστορες τής Ψαλτικής Τέχνης”.

Άξιον εστίν εκ του Βλαχικού, Ήχος πλ. Α΄- Ψάλλουν οι Πατέρες του Ι. Κουτλουμουσιανού Κελλίου Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου.