Μουσικά Κείμενα (Κυριακή ΙΒ΄ Λουκά) Η΄ Εωθινό Δοξαστικόν τής Οκτωήχου, μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου, Ήχος πλ. Δ΄- Αργή Δοξολογία, μέλος Γ. Βιολάκη, Ήχος πλ. Α΄

Η΄ Εωθινό Δοξαστικόν τής Οκτωήχου, μέλος Πέτρου Λαμπαδαρίου κατ’ εξήγησιν Πέτρου Εφεσίου, Ήχος πλ. Δ΄- Ψάλλουν Καρακαλλινοί Πατέρες.

Αργή Δοξολογία, μέλος Γ. Βιολάκη, Ήχος πλ. Α΄- Ψάλλουν Βατοπαιδινοί και Διονυσιάτες Πατέρες.