Μουσικά Κείμενα (Κυριακή ΙΒ΄ Ματθαίου) Αργά Πασαπνοάρια Αίνων, μέλος Ιακώβου Πρωτοψάλτου, Ήχος Γ΄- Χερουβικόν, μέλος Θ. Φωκαέως, Ήχος Γ΄

Αργά Πασαπνοάρια Αίνων, μέλος Ιακώβου Πρωτοψάλτου, Ήχος Γ΄- Ψάλλουν ο Πρωτοψάλτης Ιωάννης Χασανίδης με μαθητές του & Δοχειαρίτες Πατέρες.

Χερουβικόν, μέλος Θ. Φωκαέως, Ήχος Γ΄- Ψάλλουν ο π. Ιωάννης της Ι. Μ. Χαματούρα Λιβάνου & Βατοπαιδινοί Πατέρες.