Μουσικά Κείμενα (Κυριακή ΙΣΤ΄ Ματθαίου) Δογματικόν Θεοτοκίον, μέλος Θ. Φωκαέως, Ήχος Γ΄- Αργά Πασαπνοάρια, μέλος Ιακώβου Πρωτοψάλτου, Ήχος Γ΄