Μουσικά Κείμενα (Κυριακή Η΄ από του Πάσχα, Της Πεντηκοστής) Πάντα χορηγεί, Στιχηρό Ιδιόμελον της Κυριακής της Πεντηκοστής, Ήχος Α΄- Δύναμις, Όσοι εις Χριστόν, Ήχος Α΄

Πάντα χορηγεί, Στιχηρό Ιδιόμελον της Κυριακής της Πεντηκοστής, μέλος Γερμανού Νέων Πατρών, Ήχος Α΄ – Ψάλλουν Κουτλουμουσιανοί Πατέρες.

«Δύναμις. Όσοι εις Χριστόν…», μέλος Κωνσταντίνου Πρίγγου, Ήχος Α΄ – Ψάλλουν Βατοπαιδινοί Πατέρες.