Μουσικά Κείμενα (Κυριακή Γ΄ Ματθαίου) Δύναμις Τρισαγίου, μέλος Ξ. Κορώνη, Ήχος Β΄- Άξιον εστίν, Αγιορείτικον συνηθισμένον, Ήχος Β΄