Μουσικά Κείμενα (Κυριακή Ε΄ Ματθαίου) Ω Τριάς Ομοούσιε, Περισσή Πολυελέου, μέλος Δανιήλ Πρωτοψάλτου, Ήχος Δ΄- Άξιον Εστίν, μέλος Ι. Αρβανίτη, Ήχος Δ΄