Ι.Μ Βατοπαιδίου: «Ο ευσχήμων Ιωσήφ…», «Ότε κατήλθες…», «Ταις μυροφόροις γυναιξί…», Ήχος Β΄