Ι.Μ Βατοπαιδίου: Αντίφωνο Θ’ Ήχος Γ΄& Κάθισμα Μ. Παρασκευής Ήχος πλ. Δ΄ – Αντίφωνο ΙΕ’ Ήχος πλ. B΄& Κάθισμα Μ. Παρασκευής Ήχος Δ΄

Αντίφωνο Θ’ της Μ. Παρασκευής Ήχος Γ’, μετά του Καθίσματος, Ήχος πλ. Δ’ – Ψάλλουν Βατοπαιδινοί Πατέρες.

Αντίφωνο ΙΕ’ της Μ. Παρασκευής Ήχος πλ. Β’, μετά του Καθίσματος, Ήχος Δ’ – Ψάλλουν Βατοπαιδινοί Πατέρες.