Εσπερινός Κοιμήσεως της Θεοτόκου: Στιχηρά Προσόμοια Εσπερινού της Εορτής, Ω του παραδόξου θαύματος, Ήχος Α΄– Αργόν Απολυτίκιον Κοιμήσεως της Θεοτόκου, Ήχος Α΄