Μουσικά Κείμενα (Κυριακή Α΄ Νηστειών – Της Ορθοδοξίας) Αναστάσιμα Στιχηρά Εσπερινού πλ. Δ΄- Ἐπi σοὶ χαίρει, Κεχαριτωμένη Ήχος πλ. Δ΄

Αναστάσιμα Στιχηρά Εσπερινού, Ήχος πλ. Δ΄ – Ψάλλουν Δοχειαρίτες Πατέρες.

Ἐπi σοὶ χαίρει, Κεχαριτωμένη, πᾶσα ἡ κτίσις, μέλος Κοσμά Δοχειαρίτου, Ήχος πλ. Δ΄ – Ψάλλουν Δοχειαρίτες Πατέρες.