Να περιμένεις καθημερινώς τον θάνατόν σου. Και να ετοιμάζεσαι δια την πορείαν εκείνην

Προσδοκώ ανάστασιν νεκρών | Ορθόδοξα Μηνύματα

Αδελφέ – αδελφή.

Να περιμένεις καθημερινώς τον θάνατόν σου. Και να ετοιμάζεσαι δια την πορείαν εκείνην, διότι θα έλθει φοβερά διαταγή του θανάτου, εις ώραν, κατά την οποίαν δεν θα περιμένεις. Αλλοίμονον δε τότε εις σε, εάν θα ευρεθής ανέτοιμος.

Επεξεργασία οπτικοακουστικού υλικού: ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΕΝ ΟΨΕΙ • Υπέρ πίστεως & πατρίδος