Περιστατικά από την Ασκητική και Ησυχαστική Αγιορείτικη Παράδοση – Ἡ Πα­να­γί­α πα­ρη­γο­ρεῖ νέ­ο μο­να­χό – Ἡ Πα­να­γί­α το­ύς ἤ­θε­λε

ι­ς’. Ἡ Πα­να­γί­α πα­ρη­γο­ρεῖ νέ­ο μο­να­χό 

 Δι­η­γή­θη­κε Γέ­ρον­τας ἔν­δα­κρυς: «Ἦρ­θα 14 ἐ­τῶν στό Ἅ­γιον Ὄ­ρος τό 1950· στά 17 ἔ­γι­να κα­λό­γε­ρος καί στά 18 με­γα­λό­σχη­μος. Κά­πο­τε στε­νο­χω­ρή­θη­κα καί εἶ­πα, “­θά πά­ω στούς γο­νεῖς μου”. Ὅ­πως κα­θό­μουν λοι­πόν, οὔ­τε κοι­μό­μουν οὔ­τε ξύ­πνιος ἤ­μουν, βλέ­πω μί­α γυ­ναῖ­κα σε­μνή μπρο­στά μου καί μοῦ λέ­ει: 

–Τί ἔ­χεις; 

–Νά, στε­νο­χω­ρι­έ­μαι· θά φύ­γω. 

–Ποι­ός σέ ἔ­φε­ρε ἐ­δῶ; 

–Ἡ Πα­να­γί­α, λέ­ω. 

–Ἔ, ἀ­φοῦ σέ ἔ­φε­ρα ἐ­γώ ἐ­δῶ, τό­τε για­τί στε­νο­χω­ρι­έ­σαι;  

Ἔ, αὐ­τό ἦ­ταν. Μοῦ πέ­ρα­σαν ὅ­λα, ξα­λά­φρωσα». 

 

 ιζ’. Ἡ Πα­να­γί­α το­ύς ἤ­θε­λε 

 Πα­λαιά ὑ­πῆρ­χαν πολ­λοί λα­ϊ­κοί πού ζοῦ­σαν στό Ἅ­γιον Ὄ­ρος. Ἦ­ταν φτω­χοί, δέν δο­ύ­λευ­αν καί ζοῦ­σαν ἀ­πό τίς εὐ­λο­γί­ες τῶν πα­τέ­ρων. Κάποτε ἡ Κοι­νό­τη­τα ἀ­πε­φά­σι­σε νά το­ύς δι­ώ­ξη ἀ­πό τό Ὄ­ρος. Το­ύς συγ­κέν­τρω­σε ὅ­λους, ἦ­ταν 50 μέ 60. Ὑ­πῆρ­χε ἕ­νας πα­λαι­ός φω­το­γρά­φος καί το­ύς ἔ­βγα­λε μί­α ἀ­να­μνη­στι­κή φω­το­γρα­φί­α μπρο­στά στό Πρω­τᾶ­το. Ὅ­ταν ὅ­μως ἐμ­φά­νι­σε τίς φω­το­γρα­φί­ες, εἶ­δε πά­νω ἀ­πό το­ύς λα­ϊ­κο­ύς νά στέ­κε­ται ἡ Πα­να­γί­α, ὅ­πως στήν Ἁ­γί­α Σκέ­πη, καί νά το­ύς σκε­πά­ζη. Ὁ  φω­το­γρά­φος ἀ­πό­ρη­σε, πῶς ἐμ­φα­νί­στη­κε ἐ­νῶ δέν τήν εἶ­χε δεῖ κα­τά τήν φω­το­γρά­φι­ση. Ἔ­δει­ξε στο­ύς Ἐ­πι­στά­τες τήν φω­το­γρα­φί­α καί μό­λις εἶ­δαν οἱ Γε­ρον­τά­δες τήν Πα­να­γί­α πά­νω ἀ­πό το­ύς λα­ϊ­κο­ύς νά το­ύς σκε­πά­ζη, εἶ­παν: «Ἄς μήν το­ύς δι­ώ­ξου­με. Ἄς  με­ί­νουν ἐ­δῶ. Αὐ­τό εἶ­ναι ση­μεῖ­ο ὅ­τι ἡ Πα­να­γί­α το­ύς θέ­λει ὅ­λους στό Πε­ρι­βό­λι της».  

Διαβάστε ΕΔΩ τα προηγούμενα σχετικά άρθρα