Ἀνακαλύπτω τὶς ρίζες τῶν λέξεων – Ἀπὸ τὴν ἐκκλησιαστικὴ γλωσσικὴ παρακαταθήκη

 

Νίψον ἀνομήματα μὴ μόναν ὄψιν (Ἀνθολογία Ἑλληνικὴ 387c, H. Beckby, Anthologia Graeca, 4 vols., 2nd edn., Munich: Heimeran,). Στὸ αἴθριο τοῦ ναοῦ τῆς Ἁγίας Σοφίας ὑπῆρχε ἡ περίφημη χριστιανικὴ ἐπιγραφὴ ποὺ διαβάζεται κατὰ τὸν ἴδιο τρόπο εἴτε ἀπὸ τὰ ἀριστερὰ πρὸς τὰ δεξιά, εἴτε ἀπὸ ἀριστερὰ πρὸς τὰ δεξιὰ καὶ δίνει τὸ ἴδιο νόημα. Αὐτὴ ἡ γραφὴ λέγεται καρκινική γραφή. Καρκίνος ἦταν ὁ κάβουρας, ὁ ὁποῖος μπορεῖ νὰ περπατάῃ καὶ ἀνάποδα. Ἡ ἐπιγραφὴ μᾶς προτρέπει νὰ πλένουμε ὄχι μόνο τὸ πρόσωπό μας, ἀλλὰ καὶ τὰ ἁμαρτήματα τῆς ψυχῆς μας.

 

Δείτε ΕΔΩ τα προηγούμενα άρθρα

Ετικέτες - Σχετικά Θέματα