ΘΕΟΛΟΓΙΚΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΘΩΜΑ

Σαρηγιαννίδη Βασιλείου Θεολόγου Ἀπό τήν Ἀπιστία στήν Πίστη To σημερινό Ευαγγέλιο έχει πολλά σημεία αξιοσημείωτα που χρήζουν προσεκτικού σχολιασμού: Α. […]

«ΜΕΙΝΑΤΕ ΕΝ ΕΜΟΙ, ΙΝΑ ΒΟΤΡΥΝ ΦΕΡΗΤΕ»

(Θεολογικό σχόλιο στο περιεχόμενο  και τα νοήματα της Μεγάλης Πέμπτης)                                                                                                         Λάμπρου Σκόντζου  Θεολόγου – Καθηγητή       «Τη […]

Ο ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΟΣ ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ

Περ­συ­νά­κη Ἐμ­μα­νου­ήλ Κα­θη­γη­τοῦ – Ἱ­ε­ρο­ψάλ­του Ἡ Ἀ­νά­στα­ση τοῦ Χρι­στοῦ εἶ­ναι τὸ με­γα­λύ­τε­ρο καὶ σπου­δαι­ό­τε­ρο γε­γο­νὸς ποὺ συ­νέ­βη πο­τὲ στὴ γῆ […]

«ΔΕΞΑΙ ΜΟΥ ΤΑΣ ΠΗΓΑΣ ΤΩΝ ΔΑΚΡΥΩΝ»

(Θεολογικό σχόλιο στο περιεχόμενο και τα νοήματα της Μεγάλης Τετάρτης)                                                                                                          Λάμπρου Σκόντζου  Θεολόγου – Καθηγητή         […]

Σελίδες