Ο Γέρων Αιμιλιανός για τον πόνο, την φθορά και τον θάνατο

Ἡ προσπάθεια ὅμως νὰ ξεπεράσουμε καὶ νὰ νικήσωμε τὸν πόνο ἢ τὴν φθορὰ καὶ τὸν θάνατο εἶναι ἀπὸ τὶς μεγαλύτερες καὶ τραγικώτερες ἐμπειρίες μας. Καλύτερα νὰ πεθάνη κανείς, παρὰ νὰ παλεύη νὰ μὴν πεθάνη. Καλύτερα νὰ ἀγκαλιάση τὸν πόνο, παρὰ νὰ θέλη νὰ μὴν πονάη. Χίλιες φορὲς νὰ σαπίζη μέσα σὲ ἕναν τάφο, παρὰ νὰ θέλη νὰ ξεπεράση τὶς θλίψεις τῆς καρδιᾶς καὶ τῆς σαρκός.
 
Ἀρχιμανδρίτου Αἰμιλιανοῦ Σιμωνοπετρίτου (2018), Προσμονὴ Θεοῦ – Λόγοι περὶ ἀσθενείας, πόνου καὶ θανάτου, σ. 18. Ἀθήνα: Ἴνδικτος.