ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΑΡΑΔΙΔΟΝΤΟΣ ΑΡΧΗΓΟΥ ΓΕΣ ΤΗΣ 3 ΝΟΕ 11

Ἀξιωματικοί, Ὑπαξιωματικοί, Στρατιῶτες Ἐθνοφύλακες καὶ Πολιτικὸ Προσωπικὸ τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ.

Παραδίδω σήμερα μὲ ἀπόφαση τοῦ ΚΥΣΕΑ τὰ καθήκοντα τοῦ Ἀρχηγοῦ τοῦ ΓΕΣ, μετὰ ἀπὸ 41 χρόνια ὑπηρεσίας.

Χαιρετῶ μὲ σεβασμὸ τὶς πολεμικὲς σημαῖες τῶν Σχηματισμῶν, Συγκροτημάτων καὶ Μονάδων. Στρέφω εὐλαβικὰ τὴ σκέψη μου στὴ μνήμη τῶν ἀθάνατων νεκρῶν, τῶν ἀνὰ τοὺς αἰῶνες ἀγώνων τοῦ Ἔθνους καὶ τῶν πεσόντων στὴν ἐκτέλεση τοῦ καθήκοντος κατὰ τὴν εἰρηνικὴ περίοδο.

Σᾶς διαβεβαιώνω ὅτι αἰσθάνομαι ἰδιαίτερη τιμὴ καὶ ὑπερηφάνεια, ποὺ εἶχα τὴν τύχη νὰ ὑπηρετήσω τὴν Πατρίδα μου ἀπὸ τὴ θέση τοῦ Ἀρχηγοῦ τοῦ ΓΕΣ. Ὁ Ἑλληνικὸς Στρατὸς ἀποτελεῖ τὴν αἰχμὴ τοῦ δόρατος τοῦ Ἔθνους, εἶναι ἀποφασιστικὸς παράγων στὰ χέρια τῆς ἡγεσίας γιὰ τὴν ὑλοποίηση τῆς Ἐθνικῆς Στρατιωτικῆς Στρατηγικῆς.

Στὴ διάρκεια αὐτῶν τῶν δυὸ τελευταίων ἐτῶν πιστεύω ὅτι, ὁ Στρατὸς Ξηρᾶς ἐπιτέλεσε σημαντικότατο ἔργο ὄχι μόνο στὸν Ἑλλαδικὸ χῶρο ἀλλὰ καὶ στὸ ἐξωτερικὸ συμμετέχοντας σὲ διάφορες ἀποστολὲς Διεθνῶν Ὀργανισμῶν.

Αὐτὸ ἐπετεύχθη μὲ συνεχῆ ἀναβάθμιση τοῦ ἐπιπέδου της ἐπιχειρησιακῆς ἑτοιμότητας ὥστε νὰ ἀποτελεῖ ὄχι ἁπλὰ δύναμη ἀποτροπῆς ἀλλὰ καὶ δύναμη σταθερότητας καὶ ἀσφάλειας στὴν εὐρύτερη περιοχή.

Συνεργαστήκαμε μέσα σὲ πνεῦμα σύμπνοιας, διατηρήσαμε ὑψηλὸ φρόνημα, καλλιεργήσαμε συνειδητὴ πειθαρχία, ἀνεβάσαμε τὸ ἐπίπεδο ἐκπαιδεύσεως καὶ ἐπιχειρησιακῆς ἑτοιμότητας, ἐπιδιώξαμε καὶ κάναμε πράξη τὴν ἰσόρροπη ἀνάπτυξη τῶν Ὅπλων καὶ τῶν Σωμάτων καὶ φέραμε ἐπιτυχῶς σὲ πέρας τὴν ἀναδιοργάνωση ὅπως αὐτὴ ἐγκρίθηκε ἀπὸ τὰ θεσμικὰ ὄργανα (ΑΣΣ – ΣΑΓΕ – ΣΑΜ) τὴν 11 Ἀπριλίου τοῦ 2011 καὶ ποὺ μὲ ἐντολὴ τοῦ τότε Ὑπουργοῦ Ἐθνικῆς Ἀμύνης προχωρήσαμε στὴν ὑλοποίησή της, μὲ ἔμφαση τὴ διατήρηση τῶν ἐπιπέδων διοικήσεως ποὺ ἐπιτρέπουν τὴν ἀποτελεσματικότερη διοίκηση καὶ ἔλεγχο τῶν Μειζόνων Ἐπιχειρησιακῶν Σχηματισμῶν καὶ τῶν Σχηματισμῶν.

Παράλληλα, τὸ ἠθικό, ἡ ἐμφάνιση, ἡ πειθαρχία, ἡ ἀσφάλεια καὶ ἡ ἐκπαίδευση τοῦ προσωπικοῦ, ἡ ἐπιχειρησιακὴ σχεδίαση καὶ ἑτοιμότητα, ἡ ποιότητα καὶ ἡ συντήρηση τοῦ ὑλικοῦ, βρίσκονται σὲ πολὺ καλὸ ἐπίπεδο.

Ὁ Ἑλληνικὸς Στρατὸς διὰ ἰδῖων μέσων μὲ τὸ Μηχανικό, ὀχυρώνει Ἔβρο καὶ Νησιὰ γιὰ νὰ μηδενισθοῦν οἱ ἀπώλειες τοῦ ἀνθρωπίνου δυναμικοῦ, ἀπὸ τυχὸν ἐνέργεια τοῦ ἐξ ἀνατολῶν ἐχθροῦ. Ἰδιαίτερα ἡ κατασκευὴ τῆς Α/Τ Τάφρου στὴν περιοχὴ τοῦ Ἔβρου προχωρᾶ μὲ ταχύτατους ρυθμοὺς καὶ ἤδη ἔχει ὁλοκληρωθεῖ τὸ ἥμισυ τῶν συνολικὰ 130 χιλιομέτρων.

 

Οἱ συνθῆκες διαβιώσεως τοῦ προσωπικοῦ μας, βελτιώθηκαν σὲ μεγάλο βαθμὸ καὶ ἔχει δρομολογηθεῖ ἡ παρὰ πέρα βελτίωσή τους, παρὰ τὴ σημαντικὴ συρρίκνωση τοῦ λειτουργικοῦ Π/Ὓ τοῦ ΓΕΣ.

Τὸ ἔργο αὐτό, ἦταν ἔργο δικό σας. Ὀφείλεται στὴ μεθοδικὴ ἐπιτελικὴ ἐργασία, στὴ χρηστὴ ἀνθρωποκεντρικὴ διοίκηση σὲ ὅλα τὰ ἐπίπεδα, στὸ πνεῦμα ἀνησυχίας, στὸ ὑψηλὸ αἴσθημα εὐθύνης, στὴν ἐργατικότητα καὶ στὴ διάθεση προσφορᾶς ἀπὸ ὅλους σας.

Μὲ τὴ στάση καὶ τὴν ἐπιτυχία σας αὐτή, ἀσκώντας πραγματικὸ λειτούργημα, παρὰ τὴ δραστικὴ μείωση τῶν ἀποδοχῶν σας τὴν τελευταία διετία, φανήκατε ἀντάξιοί της ἐμπιστοσύνης καὶ τῶν προσδοκιῶν τῆς πολιτείας καὶ τῆς ἡγεσίας καὶ ἐργασθήκατε μὲ ὅλες σας τὶς δυνάμεις.

Γιὰ αὐτό σας εὐχαριστῶ καὶ σᾶς εὐγνωμονῶ. Σᾶς καλῶ δὲ νὰ συνεχίσετε καὶ ὑπὸ τὸ νέο Ἀρχηγό, μὲ τὸν ἴδιο ζῆλο, γιὰ ἀκόμη μεγαλύτερα ἐπιτεύγματα, γιὰ τὸ καλό του Στρατοῦ μας καὶ τῆς Πατρίδας μας.

Ἡ σταθερὴ πλεύση τοῦ Στρατοῦ στηρίζεται στοὺς θεσμούς, στὶς παραδόσεις, στὶς ἀξίες, στοὺς νόμους ποὺ διέπουν τὴν λειτουργία τους καὶ στὴν γραμμὴ διοικήσεως, ἡ ὁποία πρέπει νὰ διατηρεῖται ἀταλάντευτη, ἀνεξάρτητα ἀπὸ τὰ πρόσωπα ποὺ τὴν ἐξασκοῦν.

Ἀπευθυνόμενος στοὺς διοικητὲς ὅλων τῶν κλιμακίων, ἀλλὰ καὶ σὲ ὅλα τὰ στελέχη θὰ ἤθελα νὰ τοὺς ἐπισημάνω ὅτι δὲν πρέπει νὰ ξεχνοῦν ποτὲ ὅτι διοικοῦν ἀνθρώπους ποὺ ἔχουν ἱκανότητες καὶ ἀρετές, ἀλλὰ καὶ ἰδιαιτερότητες καὶ προβλήματα. Γνωρίστε τοὺς καλά, ἀξιοποιῆστε τους.

Ἐνδιαφερθεῖτε γιὰ τὰ προβλήματά τους καὶ βοηθῆστε τους. Μὴν παραλείπετε νὰ τὸ κάνετε αὐτὸ γιὰ ὅλους ἀνεξαιρέτως ἀπὸ τὸν ἁπλὸ στρατιώτη μέχρι τὸν ὑποδιοικητή σας, ἀλλὰ καὶ γιὰ κάθε συνάδελφο.

Διοικῆστε διὰ τοῦ προσωπικοῦ σας παραδείγματος. Σεβαστεῖτε τὴν προσωπικότητα κάθε ὑφισταμένου σας, ὅσο μικρὸς κι ἂν εἶναι.

Νὰ εἶσθε βέβαιοι ὅτι μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ θὰ ἀποκτήσετε τὴν ἀπόλυτη ἐμπιστοσύνη τῶν ὑφισταμένων σας καὶ θὰ ἐπαυξήσετε τὴν ποιοτικὴ ὑπεροχὴ τῶν Ἐνόπλων μας Δυνάμεων ποὺ εἶναι σημαντικὸς πολλαπλασιαστὴς ἰσχύος καὶ ἐξισορροπεῖ τὴν ἀριθμητικὴ ὑπεροχὴ τοῦ ἀντιπάλου.

Ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος τόνιζε ὅτι τὸ ἠθικὸ καὶ ἡ ἀναγνωρισιμότητα τῆς ἰσχύος καθὼς καὶ ὁ ἀνθρώπινος παράγων εἶναι τὸ 75% τῆς μαχητικῆς ἰσχύος καὶ τὸ ὑπόλοιπο εἶναι οἱ λοιπὲς συνιστῶσες ποὺ τὴν ἀπαρτίζουν.

Σὲ κάθε ὅμως περίπτωση ὁ ἡγέτης πρέπει νὰ διακρίνεται ἀπὸ «Ρώμη καὶ Τάχος Διανοίας».

Ἀξιόλογη ἐπίσης ὑπῆρξε ἡ ἀγαστὴ συνεργασία μας μὲ τὶς τοπικὲς κοινωνίες στὶς ὁποῖες δραστηριοποιούμαστε, ὅπου μὲ ζῆλο, ἀθόρυβα καὶ πολλὲς φορὲς μὲ αὐταπάρνηση προστρέξαμε ὡς ἀρωγοὶ καὶ ἔτσι συμβάλλαμε μὲ τὶς ἐνέργειές μας στὴν προβολὴ τοῦ κοινωνικοῦ προσώπου τοῦ Στρατοῦ μας. Σᾶς καλῶ δὲ νὰ συνεχίσετε μὲ τὴν ἴδια ζέση καὶ παλμό.

 

Ἀποχαιρετώντας σας μὲ ἀγάπη, εὐχόμενος σὲ ὅλους ὑγεία καὶ εὐτυχία ἀτομικὴ καὶ οἰκογενειακή, στὰ στελέχη, λαμπρὴ σταδιοδρομία καὶ ὅσους ὑπηρετοῦνε τὴ θητεία τοὺς καλὴ ἀποκατάσταση καὶ προκοπὴ μετὰ τὴν ἀπόλυσή τους, θὰ ἤθελα νὰ πῶ ἀπὸ τὰ βάθη τῆς ψυχῆς μου:

 

Εὐχαριστῶ τὸν Θεό,

Εὐχαριστῶ τὴν Πατρίδα,

Εὐχαριστῶ τὴν πολιτεία ποὺ μὲ ἔκανε Ἀρχηγὸ τοῦ Στρατοῦ καὶ μὲ ἐμπιστεύθηκε νὰ τὴν ὑπηρετήσω τὰ τελευταῖα δυὸ ἔτη μὲ ὅλες μου τὶς δυνάμεις, πιστὸς στὶς ἐπιταγὲς τοῦ Συντάγματος καὶ τῆς δημοκρατίας σὲ αὐτὲς τὶς δύσκολες στιγμές.

Εὐχαριστῶ τοὺς ἄμεσους συνεργάτες μου σ’ ὅλες τὶς θέσεις ποὺ ἔχω ὑπηρετήσει,

Εὐχαριστῶ τοὺς Πολιτικοὺς Ὑπαλλήλους τοῦ ΓΕΣ,

Εὐχαριστῶ τοὺς Ἐθνοφύλακες,

Εὐχαριστῶ τοὺς κληρωτοὺς Στρατιῶτες,

Εὐχαριστῶ τοὺς Ἐπαγγελματίες Ὁπλίτες,

Εὐχαριστῶ τοὺς Ἐθελοντὲς Μακρᾶς Θητείας,

Εὐχαριστῶ τοὺς Μονίμους Ὑπαξιωματικούς,

Εὐχαριστῶ τοὺς Ἀνθυπασπιστές,

Εὐχαριστῶ τοὺς Κατώτερους Ἀξιωματικούς,

Εὐχαριστῶ τοὺς Ἀνώτερους Ἀξιωματικούς,

Εὐχαριστῶ τοὺς Ἀνώτατους Ἀξιωματικούς,

Εὐχαριστῶ τοὺς ἔμπειρους, ἔντιμους καὶ ἄξιους Ἀντιστρατήγους τῶν Ἀνωτάτων Στρατιωτικῶν Συμβουλίων, τοῦ θεσμικοῦ ὀργάνου, ποὺ ἐργαστήκαμε ἀπὸ κοινοῦ, παραγωγικότατα καὶ ἁρμονικά.

Ἰδιαίτερα εὐχαριστῶ καὶ τιμῶ τοὺς Ἀντιστρατήγους τοῦ Ἀνωτάτου Στρατιωτικοῦ Συμβουλίου ποὺ προέκυψε ἀπὸ τὶς τακτικὲς ἐτήσιες κρίσεις τοῦ Μαρτίου τοῦ 2011 καὶ ποὺ στὸ σύνολό τους σχεδόν, σήμερα ἀποστρατεύονται.

Εὐχαριστῶ τοὺς ἐν ἐνεργείᾳ καὶ ἀπόστρατους ἐξ αἵματος συναδέλφους, ἀφοῦ προερχόμαστε ἀπὸ τὶς ἴδιες παραγωγικὲς σχολές, συναδέλφους ἐν ἀποστρατείᾳ μὲ τοὺς ὁποίους μας συνδέουν ἄρρηκτοι δεσμοὶ καὶ ματαιοπονοῦν ὅσοι προσπαθοῦν νὰ κόψουν τὸν ὀμφάλιο λῶρο μὲ τὸν ὁποῖο συνδεόμαστε.

Εὐχαριστῶ τοὺς γονεῖς καὶ τοὺς δασκάλους μου γιὰ τὶς ἀρχὲς πού μου ἐμφύσησαν, τὴν ἀγάπη στὴν Πατρίδα καὶ τὴν Πίστη στὴν Ὀρθοδοξία.

Εὐχαριστῶ τὴν οἰκογένειά μου, σύζυγο, υἱὸ καὶ θυγατέρα γιὰ τὴν ἀνοχὴ καὶ ὑπομονή τους.

Στὸ νέο Ἀρχηγὸ τοῦ ΓΕΣ, Ἀντιστράτηγο Κωνσταντῖνο Ζιαζιὰ ἀπευθύνω θερμὰ συγχαρητήρια γιὰ τὴν πολὺ τιμητικὴ τοποθέτησή του. Τοῦ εὔχομαι νὰ ἔχει καλὴ ἐπιτυχία στὸ ἔργο του.

 

Στοὺς Ἕλληνες, οἱ ὁποῖοι τιμοῦν τὸν Ἑλληνικὸ Στρατὸ καὶ τὸν φέρουν πρῶτο στὴν ἐμπιστοσύνη τους καὶ διέρχονται σήμερα δύσκολες στιγμὲς λόγῳ τῆς δυσχεροῦς δημοσιονομικῆς κατάστασης, θὰ ἤθελα νὰ τοὺς διαβεβαιώσω ὅτι πίστευα καὶ πιστεύω στὶς μοναδικὲς δυνατότητες καὶ ἀρετές τους καὶ νὰ τοὺς πῶ αὐτὸ ποὺ εἶπε ἡ θεὰ Ἀθηνᾶ γιὰ νὰ μεταπείσει τοὺς Ἕλληνες ὅταν ἀπογοητευμένοι ἀποφάσισαν νὰ ἐγκαταλείψουν τὸν ἀγώνα στὴν Τροία:

«ΘΑΡΣΕΙΝ ΧΡΗ ΤΑΧ’ ΑΥΡΙΟΝ ΕΣΕΤ’ ΑΜΕΙΝΟΝ»

ποῦ σημαίνει ὅτι ἀναγκαιεῖ νὰ ἔχουν θάρρος, διότι ἀσφαλῶς τὸ αὔριο θὰ εἶναι καλλίτερο. Ὅπλο τῶν Ἑλλήνων ἦταν, εἶναι καὶ θὰ εἶναι ἡ πίστη στὶς ἀρχὲς καὶ τὶς ἠθικὲς ἀξίες ποὺ δὲν εἶναι δυνατὸ νὰ τὶς ξεριζώσει κανείς.

Τὸ χρονικὸ διάστημα τῶν 41 ἐτῶν κατὰ τὸ ὁποῖο ὑπηρέτησα ὡς Ἀξιωματικός, ὑπῆρξα Στρατιώτης πιστὸς στὸ Σύνταγμα καὶ τοὺς Νόμους τοῦ Κράτους καὶ τῆς Δημοκρατίας. Θὰ παραμείνω Στρατιώτης καὶ δὲν θὰ ὑποστείλω τὴν Γαλανόλευκη μέσα ἀπὸ τὴν ψυχή μου ὅπως ἄλλωστε τὴν τηροῦν ψηλὰ οἱ ἁπανταχοῦ Ἕλληνες ἐντὸς καὶ ἐκτὸς Ἑλλάδος.

 

Εὐχαριστῶ τὸ Θεὸ ποὺ μὲ ἀξίωσε ἐδῶ στὸ ἀρχαιότερο Πνευματικὸ Ἵδρυμα τῆς Ἑλλάδος, τὴ Στρατιωτικὴ Σχολὴ Εὐελπίδων, νὰ ξεκινήσω ὡς Εὔελπις καὶ νὰ ὁλοκληρώσω ὡς Ἀρχηγὸς τοῦ Στρατοῦ ὑπηρετώντας πάντα τὴν Ἑλλάδα καὶ τὴ Δημοκρατία.

 

Εὔχομαι ὁ Θεὸς νὰ χαρίζει σ’ ὅλους ὑγεία καὶ δύναμη. Ὁ Ἅγιος Γεώργιος καὶ ἡ Ἁγία Βαρβάρα εἴθε νὰ στέκουν πάντα δίπλα σας καὶ νὰ καθοδηγοῦν τὸ ἔργο σας.

 

Ζήτω ὁ Στρατὸς

Ζήτω τὸ Ἔθνος

 

Στγὸς Φραγκούλης Φράγκος