ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΣΚΟΠΙΑ

Κωνσταντῖνος Χολέβας

Πολιτικός Ἐπιστήμων

 

Μία ἀπογραφή πού ἀνακοινώθηκε καί μία πού δέν ἔχει γίνει ἀκόμη μέ ἀντικειμενικό τρόπο ἀξίζουν τήν προσοχή μας. Ἀναφέρομαι στήν ἐξαγγελθεῖσα ἀπογραφή πληθυσμοῦ στήν Ἀλβανία καί στήν ἀνάγκη νά γίνει ἐπιτέλους μία σοβαρή καταγραφή τῶν ἐθνικῶν μειονοτήτων πού κατοικοῦν στό κράτος τῶν Σκοπῖων.

Ἡ Ἀλβανία ἀνακοίνωσε ὅτι θά διοργανώσει ἀπογραφή τοῦ πληθυσμοῦ της τό 2011. Θά καταγράφεται ἡ ἐθνική καταγωγή καί τό θρήσκευμα τῶν ὑπηκόων της καί ἔτσι θά μάθουμε γιά πρώτη φορᾶ τόν ἀκριβῆ ἀριθμό τῶν ἀνθρώπων πού ἀνήκουν στήν ἑλληνική ἐθνική κοινότητα καί τῶν μελῶν τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας. Εἶναι σημαντικό νά ἐνθαρρύνουμε τούς Βορειοηπειρῶτες νά μεταβοῦν στήν Ἀλβανία εἰδικά γιά τήν  ἡμέρα ἐκείνη, ὥστε νά ἀπογραφοῦν στή γενέθλια γῆ, ἐφ’ ὅσον διατηροῦν τήν ἀλβανική ὑπηκοότητα.

Γιά τή διεξαγωγή τῆς ἀπογραφῆς μέ δήλωση ἐθνότητας καί θρησκεύματος ἡ ἀλβανική κυβέρνηση ἀπευθύνθηκε στήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση τῶν 27 κρατῶν καί στό Συμβούλιο τῆς Εὐρώπης τῶν 47 κρατῶν. Καί οἱ δυό κορυφαῖοι εὐρωπαϊκοί Ὀργανισμοί ἐνέκριναν τό αἴτημα καί  τόνισαν ὅτι θά βοηθήσουν οἰκονομικά  καί ὀργανωτικά τήν ἀπογραφή. Βλέπουμε ὅτι ἡ Εὐρώπη δέν ἔχει ἀντίρρηση στήν καταγραφή τοῦ θρησκεύματος σέ δημόσια ἔγγραφα σέ ἀντίθεση μέ τίς ἑλληνικές «Ἀνεξάρτητες» Ἀρχές, οἱ ὁποῖες ἀπαγορεύουν αὐστηρά ὁποιαδήποτε τέτοια καταγραφή, ἔστω κι ἄν γίνεται μέ τή θέληση τοῦ ἀπογραφομένου (ὑπόθεση ταυτοτήτων). Μήπως τελικά στήν Ἑλλάδα κάποιοι εἶναι εὐρωπαϊκότεροι τῆς Εὐρώπης;

Καιρός εἶναι νά μάθουμε πόσοι ἀκριβῶς εἶναι οἱ ὁμοεθνεῖς μας.