Ἀνακαλύπτω τὶς ρίζες τῶν λέξεων – Ἀπὸ τὴν ἐκκλησιαστικὴ γλωσσικὴ παρακαταθήκη

 

Μεριμνᾷς καὶ τυρβάζῃ περὶ πολλά. Πασίχρηστη φράση προερχόμενη ἀπὸ τὸ κατὰ Λουκᾶν εὐαγγέλιο: «Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ πορεύεσθαι αὐτοὺς καὶ αὐτὸς εἰσῆλθεν εἰς κώμην τινά. γυνὴ δέ τις ὀνόματι Μάρθα ὑπεδέξατο αὐτὸν εἰς τὸν οἶκον αὐτῆς. καὶ τῇδε ἦν ἀδελφὴ καλουμένη Μαρία, ἣ καὶ παρακαθίσασα παρὰ τοὺς πόδας τοῦ Ἰησοῦ ἤκουε τὸν λόγον αὐτοῦ. ἡ δὲ Μάρθα περιεσπᾶτο περὶ πολλὴν διακονίαν· ἐπιστᾶσα δὲ εἶπε· Κύριε, οὐ μέλει σοι ὅτι ἡ ἀδελφή μου μόνην μὲ κατέλιπε διακονεῖν; εἰπὲ οὖν αὐτῇ ἵνα μοι συναντιλάβηται. ἀποκριθεὶς δὲ εἶπεν αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς· Μάρθα Μάρθα, μεριμνᾷς καὶ τυρβάζῃ περὶ πολλά·  ἑνὸς δέ ἐστι χρεία· Μαρία δὲ τὴν ἀγαθὴν μερίδα ἐξελέξατο, ἥτις οὐκ ἀφαιρεθήσεται ἀπ’ αὐτῆς» (Λουκ 10, 38-42). Στὸ παράπονο τῆς Μάρθας ὅτι ἡ ἀδελφή της ἡ Μαρία τὴν ἄφησε μόνη της νὰ ἑτοιμάζῃ τὰ τοῦ φαγητοῦ. Ὁ Κύριος τὶς ἀπάντησε ὅτι φορτώθηκε μὲ πολλὲς φροντίδες, ταλαιπωρεῖσαι καὶ κουράζεσαι γιὰ νὰ ἑτοιμάζῃς πολλά. Ἕνα ὅμως εἶναι τὸ χρησιμότερο· ἡ πνευματικὴ τροφή. Τὴ φράση αὐτὴ τὴν λέμε σὲ κάποιον ποὺ πολυπραγμονεῖ καὶ χάνει τὰ οὐσιώδη. Τὸ ρῆμα τυρβάζω, ποὺ σημαίνει ταράζω, ἀνακινῶ, στὸ ἀπόφθεγμά μας βρίσκεται στὴ Μεσοπαθητικὴ Φωνὴ στὸ β΄ ἑνικὸ πρόσωπο. Τὸ καταλαβαίνουμε ἀπὸ τὸ μεριμνᾷς ποὺ συνδέεται μὲ τὸν παρατακτικὸ σύνδεσμο καί. Ἄν θέλουμε νὰ εἴμαστε γραμματικὰ συνεπεῖς, καλὸ εἶναι νὰ χρησιμοποιοῦμε τὸ ἀπόφθεγμα σύμφωνα μὲ τὰ ἀκόλουθα παραδείγματα:

Ἐγὼ μεριμνῶ καὶ τυρβάζομαι περὶ πολλά.

Ἐσὺ μεριμνᾷς καὶ τυρβάζῃ περὶ πολλά.

Αὐτὸς μεριμνᾷ καὶ τυρβάζεται περὶ πολλά.

Ἐμεῖς μεριμνῶμεν καὶ τυρβαζόμεθα περὶ πολλά.

Ἐσεῖς μεριμνᾶτε καὶ τυρβάβαζεσθε περὶ πολλά.

Αὐτοὶ μεριμνῶσι καὶ τυρβάζονται περὶ πολλά.

 

Νὰ σημειωθῇ ὅτι ἡ παραπάνω εὐαγγελικὴ περικοπὴ ἀναγιγνώσκεται στὴ Μεγάλη Παράκληση τῆς Παναγίας. Ἔτσι ἐξηγεῖται καὶ ἡ δίαδοση τῆς παραπάνω φράσης.

 

Δείτε ΕΔΩ τα προηγούμενα άρθρα

Ετικέτες - Σχετικά Θέματα