Δέκα μουσουλμανικὲς πόλεις ἱδρύει ὁ κ. Μητσοτάκης. Οἱ νόμοι…

 

Γιῶργος Ῥωμανὸς

Συγγραφέας, ἱστορικὸς ἐρευνητὴς

Ἡ «Σύμβαση τῆς Γενεύης γιὰ τὸ Καθεστὼς τῶν Προσφύγων», τοῦ 1951, (Convention relating to the Status of Refugees, 1951) εἶναι τὸ βασικὸ νομικὸ κείμενο γιὰ τὰ δικαιώματα καὶ τὶς ὑποχρεώσεις προσφύγων καὶ κρατῶν. Ἐπικυρωμένη ἀπὸ 145 κράτη ἔχει ἰσχὺ παγκοσμίου νόμου. Συνοδευτικὸ σχετικὸ εἶναι τὸ «Πρωτόκολλο γιὰ τὸ Καθεστὼς τῶν Προσφύγων», (Protocol Relating to the Status of Refugees, 1967).

Ἡ Ἑλλάδα προσυπέγραψε τὴν «Σύμβαση» τὸ 1959. ΟΜΩΣ ἡ Ἑλληνικὴ κυβέρνηση κατέγραψε ἐπιφυλάξεις στὸ Ἄρθρο 26 τῆς Σύμβασης μὲ τὶς ὁποῖες ΔΙΑΤΗΡΕΙ τὶς δυνατότητες «ἐξαιρετικῆς διαδικασίας, ταν ἀπειλείται ἡ ἐθνική της ἀσφάλεια καὶ ἡ  δημόσια τάξη της.» Τελεία καὶ παῦλα!…

Ἀπὸ τὴν «Σύμβαση» συνάγεται ὅτι, κανένα ἄτομο δὲν ἔχει τὴν δυνατότητα νὰ ἀναγορεύει τὸν ἴδιο τὸν ἐαυτό του σὲ «πρόσφυγα» ἐπειδὴ ἔτσι θέλησε. Πόσο μᾶλλον, καταστρέφοντας τὰ ἀτομικά του ἔγγραφα καὶ προκαλῶντας ἐπίτηδες ναυάγιο. Καὶ οἱ δύο αὐτὲς πράξεις εἶναι ἐγκληματικές, ἰδίως ἡ δεύτερη ποὺ ἐπιφέρει, ἄμεσο κίνδυνο ζωῆς συνανθρώπων του. Σὲ κάθε περίπτωση εἶναι ἀποκλειστικὸ καὶ κυρίαρχο δικαίωμα κάθε κράτους ἂν θὰ ἀποδώσει σὲ κάποιον τὴν ἰδιότητα τοῦ πρόσφυγα. Ἤ, ἂν θὰ συλλάβει καὶ θὰ ἀπελάσει τοὺς παράνομους μετανάστες καὶ κυρίως ὅσους τελοῦν ἐγκληματικὲς πράξεις, ὅπως οἱ προαναφερθεῖσες, τῆς σκόπιμης καταστροφῆς ἀτομικῶν ἐγγράφων καὶ τῆς πρόκλησης ναυαγίου.

Θεμελιῶδες στοιχεῖο τῆς «Σύμβασης» εἶναι ὅτι, ἡ ἰδιότητα «πρόσφυγας» ἀποδίδεται στὴν πρώτη ΟΜΟΡΗ, ἀσφαλὴ χώρα. Καὶ ἡ Τουρκία εἶναι ἡ πρώτη ὅμορη χώρα μὲ τὴν Συρία καὶ ἔχει κριθεῖ διεθνῶς, ὅπως καὶ ἀπὸ τὸ ἑλληνικὸ ΣτΕ, ὡς «ἀσφαλὴς χώρα». Σὲ κάθε ἄλλη χώρα καὶ χωρὶς νόμιμα ἔγγραφα, ὁ ἐπίδοξος πρόσφυγας εἶναι παράνομος.

Ὡς γνωστόν, ἡ Ἑλλάδα ΔΕΝ συνορεύει μὲ τὶς χῶρες τῶν παράνομων εἰσβολέων της, ποὺ εἶναι οἱ : Συρία, Ἰράκ, λοιπὲς Ἀραβικὲς χῶρες, Ἀφγανιστάν, Πακιστάν, Μπαγκλαντές, Κίνα, Θιβέτ, Βιρμανία, Σουδάν, Σενεγάλη, λοιπὲς Ἀφρικανικὲς χῶρες, Ἅγιος Δομίνικος, Κούβα κ.ἄ. Οἱ χῶρες προέλευσής τους εἶναι 77-87, σύμφωνα μὲ ἐπίσημο κατάλογο (2016) τοῦ Ν. Τόσκα, τ. Ἀναπλ. Ὑπουργοῦ Προστασίας Πολίτη, καὶ μὲ τὰ σημερινὰ στοιχεῖα τοῦ ἰδίου ὑπουργείου. Ἔτσι, ΟΛΟΙ ὅσοι εἰσβάλλουν στὴν χώρα μας καὶ ἐπιτελοῦν βίαιο ἐποικισμό, εἶναι παράνομοι, συμπεριλαμβανομένων καὶ τῶν Σύριων, ἀφοῦ ἡ Ἑλλάδα ΔΕΝ ἔχει σύνορα μὲ τὴν Συρία. Οἱ Σύριοι ἀποτελοῦν μόνο τὸ 2% τῶν εἰσβολέων, βάσει δήλωσης Γ. Κουμουτσάκου, Ἀναπλ. Ὑπουργοῦ Προστασίας τοῦ Πολίτη.

Σημειώνεται πὼς στὴν «Συνθήκη Λειτουργίας τῆς Ε.Ε.», στὸ Ἄρθρο 79 παράγραφος γ, τὸ θέμα ἀναφέρεται ὡς : «λαθρομεταναστευτικό», ἐπὶ λέξει, καὶ ὄχι ὡς δῆθεν «παράτυποι μετανάστες» ἤ σὰν «πρόσφυγες καὶ μετανάστες», πίτηδες μαζὶ οἱ δύο λέξεις σὲ ἕνα, δόλια, συγχυτικὸ «πακέτο» ἐννοιῶν.

Μεταξὺ ἄλλων,στὴν Σύμβαση τῆς Γενεύης προβλέπονται τὰ ἐξῆς:

Ἄρθρο 31. 1. «ὅσοι εἰσέρχονται […] ἄνευ ἀδείας, θὰ παρουσιαστοῦν ἀμελλητὶ εἰς τὰς ἀρχὰς [καὶ ] θὰ δώσουν ἐπαρκεῖς ἐξηγήσεις περὶ τῆς παρανόμου αὐτῶν εἰσόδου ἤ διαμονῆς

Ἄρθρο 31. 2. «Αἱ Συμβαλλόμεναι χῶραι θὰ ἐφαρμόζουν […]τὰ ἀπαραίτητα περιοριστικὰ μέτρα.» Ἄρα προβλέπονται περιοριστικὰ μέτρα καὶ ὄχι « ἀνοιχτὲς δομές », τύπου ΣΥΡΙΖΑ.

Ἄρθρο 32. 1. «Αἱ Συμβαλλόμεναι χῶραι (πελαύνουν) διὰ λόγους ἐθνικῆς ἀσφαλείας ἤ δημοσίας τάξεως.»

Ἄρθρο 32. 3. «Αἱ Συμβαλλόμεναι χῶραι δύνανται νὰ ἐφαρμόζουν, κατὰ τὰς προθεσμίας (σ. παραμονῆς τῶν παρανόμων στὴν χώρα), μέτρα ἐσωτερικῆς τάξεως οἵα ἤθελον κριθῆ ἀναγκαία

Ἄρθρο 33. 2. (πελαύνεται): «…πρόσφυξ ὅστις, διὰ σοβαρὰς αἰτίας, θεωρεῖται ἐπικίνδυνος εἰς τὴν ἀσφάλειαν τῆς χώρας ἔνθα εὐρίσκεται ἢ ὅστις, ἔχων τελεσιδίκως καταδικασθῆ δι’ ἰδιατέρως σοβαρὸν ἀδίκημα, ἀποτελεῖ κίνδυνον διὰ τὴν Χώραν.» Δηλαδή, τρομοκράτες ἀλλά, καὶ ὅσοι παραβιάζουν τὴν ἑλληνικὴ νομοθεσία ἔχοντας ἐκβιάσει τὴν εἴσοδό τους στὴν χώρα μας μὲ ναυάγιο, καὶ ἔχοντας κάψει προηγουμένως τὰ χαρτιὰ ταυτότητός τους, μὲ στόχο νὰ θεωρηθοῦν ἔως καὶ «Ἀνιθαγενεῖς»… Κι αὐτὸ εἶναι ἕνα τεραστίας σημασίας ζήτημα τὸ ὁποῖο μεθοδεύει ἡ Ὑπάτη Ἁρμοστεία τοῦ ΟΗΕ, γιὰ τοὺς «πρόσφυγες», καθὼς δημιουργεῖ μαζικὰ «Ἀνιθαγενεῖς» ὡς φτηνὰ ἐργατικὰ χέρια γιὰ τὴν Δύση.

Εἰδικότερα,τὸ Ἄρθρο 83 τοῦ (ἑλληνικοῦ) Ν. 3386/2005, ἀναφέρει συγκεκριμένα : «1. Ὁ ὑπήκοος τρίτης χώρας, ποὺ ἐξέρχεται ἢ ἐπιχειρεῖ νὰ ἐξέλθει ἀπὸ τὸ ἑλληνικὸ ἔδαφος ἢ εἰσέρχεται ἢ ἐπιχειρεῖ νὰ εἰσέλθει σὰ αὐτό, χωρὶς τὶς νόμιμες διατυπώσεις, τιμωρεῖται μὲ ποινὴ φυλάκισης τοὐλάχιστον τριῶν μηνῶν, καί, χρηματικὴ ποινή, τοὐλάχιστον 1.5000 €».

Καὶ ἐνῶ αὐτὰ ἰσχύουν παγκοσμίως καὶ στὴν ἡμεδαπή, ἡ ΝΔ ἐφαρμόζει σήμερα πιστὰ τὸν δόλιο Ν. 4375/2016 τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, ὁ ὁποῖος εὐνοεῖ τὸν βίαιο ἐποικισμὸ τῆς χώρας μας. Πρόσφατα ἡ ΝΔ ψήφισε καὶ τὸν δικό της Ν. 4636/2019 «Περὶ Διεθνοῦς Προστασίας καὶ ἄλλες διατάξεις», ὁ ὁποῖος εὐνοεῖ καὶ αὐτὸς τὸν βίαιο ἐποικισμὸ τῆς χώρας μας ἀπὸ τοὺς εἰσβολεῖς. Συγκεκριμένα,ὁ νόμος τῆς Ν.Δ. ΔΕΝ περιέχει διάταξη ποὺ νὰ ἐπανεξετάζει,ἐὰν δόθηκε παράνομα σὲ κάποιον τὸ «καθεστὼς πρόσφυγα». Ἀλλά, ἀφοῦ τοῦ ἀποδώσει τὴν ἰδιότητα αὐτή, ἐξετάζει ΚΑΤΟΠΙΝ ἄν ὅλα βαίνουν νομίμως γιὰ τὰ δικαιώματα τοῦ κάθε παρανόμου…

Αὐτοὶ οἱ νόμοι τοῦ ἐνιαίου Κυβερνητισμοῦ ΣΥΡΙΖΑ-ΝΔ (ὅπως αὐτὸς ἐπισφραγίστηκε μὲ τὴν «Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν» καὶ τὴν μετέπειτα πιστὴ ἐφαρμογή της) διαπλέκονται μὲ τὴν δόλια ὁδηγία 2011 -95/ΕΕ τοῦ Εὐρ. Κοινοβουλίου –Συμβούλιο, 13/12/2011, σχετικὰ μὲ τὴν : (παράγραφο 11) «ἀναγνώριση τῶν πάτριδων ὡς δικαιούχων διεθνοῦς προστασίας». Ὅπως καὶ μὲ τὴν ἐξ ἴσου δόλια ὁδηγία 2013 -32/ΕΕ, Εὐρ. Κοινοβούλιο –Συμβούλιο 26/6/2013, Ἐπίσημη Ἐφημερίδα ΕΕ: L180/60. Βάσει αὐτῆς (παράγραφος 21), ἀκόμη καὶ ἐὰν κάποιος εἶναι παράνομος, χωρὶς ἀτομικὰ ἔγγραφα, δὲν ἀπελαύνεται. Ἀντιθέτως (παράγραφος 22), ἔχει ἀπεριόριστα νομικὰ δικαιώματα ποὺ τοῦ παρέχουν ΜΚΟ (!) χωρὶς χρονικὰ ὄρια στὴν πράξη, καί, μὲ δωρεὰν… νομικὴ συνδρομή (παράγραφος 23).

Ἔτσι, μὲ ἔνα πλέγμα νόμων τοπικῆς ἢ εὐρωπαϊκῆς ἰσχύος, γίνεται προσπάθεια ἀκύρωσης στὴν πράξη τῆς «Σύμβασης τῆς Γενεύης», 1951, ποὺ εἶναι παγκόσμιος νόμος. Εἰδικά, μετὰ τὴν Διάσκεψη στὸ Μαρακές, 2018, ποὺ εἶναι μιὰ ἀκόμη δόλια ἀπόπειρα τοῦ ΟΗΕ, κορυφώθηκε τὸ μεθοδευμένο παγκόσμιο δουλεμπόριο παρανόμων μεταναστῶν. Καὶ αὐτὸ τὸ σχέδιο γιὰ οὐσιαστικὴ κατάργησης τῆς «Σύμβαση τῆς Γενεύης», 1951, ξεκινάει ἀπὸ τὴν Ὑπάτη Ἁρμοστεία τοῦ ΟΗΕ γιὰ τοὺς Πρόσφυγες, ὅπως ἔχουμε ἀποδείξει, ἀπὸ τὸ 2016, στὸ :

http://hellasdiorama.blogspot.com/2016/05/blog-post_97.html

Σημειώνουμε ὅτι οἱ ἀποφάσεις τῆς Ὑπάτης Ἁρμοστείας ΟΗΕ, ΟΥΔΕΜΙΑ νομικὴ ἰσχὺ ἔχουν παγκοσμίως ἀλλά, χρησιμεύουν ὡς προπέτασμα καπνοῦ, γιὰ νὰ θολώνουν τὴν διαύγεια τῆς παγκόσμιας νομολογίας καὶ νὰ τὴν καταστρατηγοῦν. 

Στὴν χώρα μας, πλέον, μὲ προσωπικὴ ἐντολὴ τοῦ  κ. Μητσοτάκη, μετακινοῦνται συστηματικὰ Μουσουλμάνοι εἰσβολεῖς ἀπὸ τὰ νησιὰ στὴν ἐνδοχώρα, ἀλλοιώνοντας τὴν ἐθνικὴ καὶ θρησκευτικὴ ταυτότητα-σύνθεση τῶν Ἑλλήνων. Ἐπ’ αὐτοῦ ὁ ἀντιπρόεδρος τῆς ΝΔ, Ἀδ. Γεωργιάδης εἶπε στὴν ἐκπομπὴ τῶν Ἀ. Παυλόπουλου-Ντ. Κουτροκόη, OPEN TV, 22/11/2019, 08.42΄, ὅτι: «…ἡ συμφωνία τῆς Ἄγκυρας ΔΕΝ ἐπιτρέπει τὴν ἀπέλαση στὴν Τουρκία ἀνθρώπων ποὺ πᾶνε στὴν (ἑλληνικὴ) ἐνδοχώρα.»

Τὰ ἐρωτήματα ποὺ προκύπτουν εἶναι : α) Γιατί λοιπόν, ἡ ΝΔ ἐδῶ καὶ πέντε μῆνες ποὺ ἀνέλαβε τὴν διακυβέρνηση, τοὺς μετακινεῖ ἀντὶ νὰ τοὺς ἀπελαύνει, ἀφοῦ ΟΛΟΙ εἶναι παράνομοι;

β) Γιατί σήμερα ἐξακολουθεῖ νὰ ἀφήνει ἀφύλακτα τὰ σύνορα, ὅπως ἀκριβῶς ἔκανε καὶ ὀ ΣΥΡΙΖΑ σὲ Ἔβρο καὶ Αἰγαῖο, ἐνῶ, οἱ περισσότερες χῶρες τῆς Ε.Ε. τὰ ἔχουν κλείσει; Εἶναι βέβαιο ὅτι ἀνάμεσα στοὺς εἰσβολεῖς-ἐποικιστές,  περιλαμβάνονται πράκτορες καὶ κομάντος ἐχθρικῶν πρὸς τὴν Ἑλλάδα χωρῶν.

γ) Γιατί μονιμοποιεὶ μὲ ἔγγραφα καὶ χρήματα τοὺς Μουσουλμάνους στὴν ἐνδοχώρα ἐνῶ εἶναι βέβαιο ὅτι ὁ Ἐρντογάν, θὰ συνεχίσει τὸν ἀχαλίνωτο, βίαιο ἐποικισμὸ τῆς Ἑλλάδος;

δ) Πῶς καὶ δὲν ἀντιλαμβάνεται, προσωπικὰ ὁ κ. Μητσοτάκης, ὅτι κάθε μέρα ποὺ περνάει,ἐπιτελεῖται ἕνα ἐθνικὸ ἔγκλημα ἐσχάτου χαρακτῆρα;

Παρὰ ταῦτα, μὲ προσωπικὴ ἐντολὴ τοῦ νῦν πρωθυπουργοῦ, ἐξηγγέλθη ἡ δημιουργία δέκα μουσουλμανικῶν χωριῶν ἢ πόλεων, χωρητικότητας μέχρι 5.000 ἀτόμων, μὲ τὴν παραπλανητικὴ ἐπωνυμία «προαναχωρισιακὰ κέντρα». Ἀλλά, κι αυτὸ εἶναι ψευδές, διότι στὴν πραγματικότητα κτίζει δεκαπέντε. Κάθε τέτοια πόλη μὲ πλήρεις παροχές, θὰ ἔχει καὶ «χῶρο λατρείας», ὅπως τὸ ἀποκαλεῖ ἡ κυβέρνηση, ἐνῶ σὲ ὅλον τὸν ὑπόλοιπο κόσμο λέγεται τζαμί. Αὐτό, σύμφωνα μὲ τὸ Κοράνι, μετὰ τὴν λειτουργία του, «καθαγιάζεται». Ἔτσι, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἀντικατάσταση τῶν αὐτοχθόνων Ἑλλήνων, θὰ αὐξηθεῖ στὴν χώρα μας ὁ ἐν γένει μουσουλμανικὸς παρεμβατισμός, ὁ κ. Ἐρντογὰν θὰ ἀποκτήσει ἕνα ἀκόμη ὅπλο, ἐνῶ θὰ αὐξηθεῖ κατακόρυφα ὁ κίνδυνος τοῦ τζιχάντ, τὸν ὁποῖον ἔχει γνωρίσει ἐφιαλτικὰ ἡ ΕΕ.

Ὁ κ. Μητσοτάκης χρησιμοποιεῖ τὸ ἀπολύτως προβοκατόρικο ἐπιχείρημα, ὅτι «οἱ μετακινούμενοι θὰ ἀντιστοιχοῦν στὸ 1% τοῦ τοπικοῦ πληθυσμοῦ». Αὐτὸ ὅμως εἶναι ψεῦδος, διότι:

Ι. Ἤδη οἱ : Μ. Λογοθέτης, εἰδικὸς γραμματέας Πρώτης Ὑποδοχῆς (λαθρομεταναστῶν) καὶ Κώστας Μουτζούρης, Περιφερειάρχης Βορ. Αἰγαίου, βεβαι­ώνουν ὅτι : «οἱ ῥοὲς εἶναι περισσότερες ἀπὸ τὶς μετακινήσεις»[…]«εἴμαστε ἀβοήθητοι!…»[…]«οἱ λιμενικοὶ δὲν ἔχουν ροῦχα, ἄρβυλα καὶ στολές!»[…]«δὲν εἴχαμε ἐνημερωθεῖ γιὰ τοὺς ἀριθμοὺς ποὺ θὰ περιλάμβαναν τὰ νέα ‘‘κέντρα ὑποδοχῆς’’» (βλ. δηλώσεις τους στὸ Διαδίκτυο, 23-29/11/2019).

ΙΙ. Εἶναι δεδομένο πὼς ἡ ὑπολογιζόμενη μεγίστη χωρητικότητα 5.000 ἀτόμων στὶς δέκα αὐτὲς πόλεις, σύντομα θὰ ξεπεραστεῖ, ὅπως ἔγινε στὴν Μόρια, ὅπου σήμερα ἔχει περισσότερους ἀπὸ 17.000 Μουσουλμάνους ἀλλά,καὶ ἀλλοῦ. Σημειώνουμε ὅτι τὸ ὕπουλο καὶ αὐθαίρετο ὄριο τοῦ 1% ἰσοῦται μὲ 110.000 πρόσθετους Μουσουλμάνους στὴν Ἑλλάδα. Εὔλογα ἀναρωτιέται κάποιος: ποιός ἔδωσε τὸ δικαίωμα στὸν κ. Μητσοτάκη γιὰ αὐτὴν τὴν κατὰ ποσοστὸ ἀλλοίωση τῆς ἐθνικῆς καὶ θρησκευτικῆς σύνθεσης τοῦ λαοῦ μας; Ἐδῶ δὲν πρόκειται γιὰ ἕνα ὁποιοδήποτε κυβερνητικὸ νομοσχέδιο ἀλλά, γιὰ σκοπούμενη ιζικὴ ἀλλοίωση τῆς σύνθεσης τοῦ ἑλληνικοῦ Ἔθνους.

Σχετικὸ θεμελιῶδες ζήτημα εἶναι τὸ ὅτι διαδίδεται ψευδῶς, πὼς δῆθεν ἀπαγορεύεται διεθνῶς ἡ ἀπώθηση (push back), ἐνῶ ΔΕΝ ὑπάρχει στὴν διεθνὴ νομολογία τέτοια δέσμευση. Εἶναι ἐξόφθαλμα παρανοϊκὸ τὸ νὰ ἔχει «δικαίωμα» ἡ Τουρκία νὰ φορτώνει σὲ καράβια πολίτες ἀπὸ ὅλο τὸν κόσμο καὶ νὰ τοὺς στέλνει στὴν Ἑλλάδα μὲ τὸ ἔτσι θέλω καὶ ἡ χώρα μας νὰ μὴν ἔχει δικαίωμα ἄμυνας, ἀπώθησης ἢ κλεισίματος τῶν συνόρων. Ἡ Αὐστραλία, π.χ., ἐφαρμόζει μὲ ἐπιτυχία τὴν ἀπώθηση, καὶ ὅσους ξεφεύγουν,τοὺς συλλαμβάνει καὶ τοὺς κλείνει σὲ ἀπόλυτα ἐλεγχόμενους χώρους ΕΚΤΟΣ τοῦ κυρίου ἐδάφους της.

Ἀπολύτως ψευδὴς εἶναι καὶ ὁ κυβερνητικὸς ἰσχυρισμός, ὅτι οἱ εἰσβολεῖς δὲν ἐντοπίζονται ἐγκαίρως, ξεκινῶντας ἀπὸ τὰ παράλια τῆς Τουρκίας, γιατί δῆθεν ἡ Ἑλλάδα δὲν διαθέτει ραντάρ (!), καὶ περιμένει τώρα… νὰ ἐφοδιαστεῖ μὲ θερμικὲς κάμερες. Κι ὅμως, ἡ χώρα μας καὶ ραντὰρ διαθέτει καὶ θερμικὲς κάμερες ἀρκετὲς ὥστε, νὰ κλείσει κατ’ ἀρχὰς τὰ 5-6 βασικὰ περάσματα τῶν εἰσβολέων στὴν θάλασσα. Ἀλλά καὶ στὴν ξηρά, τὰ ἴδια συμβαίνουν. Γιατί ἀφύλακτα εἶναι καὶ τὰ σύνορα στὸν Ἔβρο ἀπὸ ὅπου εἰσβάλλουν μπουλούκια παρανόμων, μὲ τοὺς περισσότερους νὰ μετακινοῦνται, μὲ τὰ πόδια,στὴν Ἐγνατία, ὅπου ἀπαθῶς τοὺς καταγράφουν οἱ ὁδικὲς βιντεοκάμερες. Φτάνοντας στὴν Θεσσαλονίκη, διασκορπίζονται στὴν ὑπόλοιπη Ἑλλάδα, ἀναζητῶντας πλαστὰ χαρτιά. Στὶς 25/11/19 ἐξαρθρώθηκε ἄλλο ἕνα κέντρο κατασκευῆς πλαστῶν διαβατηρίων-ταυτοτήτων στὴν Ἀθήνα, ἔξω ἀπὸ τὸ ὁποῖο ἔκαναν οὐρὲς μὴ καταγεγραμμένοι παράνομοι.

Ἡ ΝΔ, σὲ μέγιστο ἐθνικῆς σημασίας ζήτημα, ἐμφανίζεται νὰ ἐκτελεῖ τὸ, ἀπὸ ἐτῶν, ὑπαρκτὸ σχέδιο, τῆς Ὑπάτης Ἁρμοστίας τοῦ ΟΗΕ, τῆς Γερμανίας καὶ κάποιων ἀκόμη γνωστῶν κέντρων γιὰ ντικατάσταση πληθυσμῶν σὲ κράτη τῆς Ε.Ε. καὶ ἀλλοῦ. Μέρος αὐτοῦ τοῦ σχεδίου εἶναι καὶ ὅσα καλλιέργησε ὁ ΟΗΕ μὲ τὶς ἐγκυκλίους του, περὶ τῶν « Ἀνιθαγενῶν ».Στὴν περίπτωση τῆς Ἑλλάδος,« Ἀνιθαγενεῖς » μποροῦν νὰ θεωρηθοῦν, καὶ ὅσοι καῖνε τὰ χαρτιά τους πρὶν εἰσβάλλουν στὴν χώρα μας.

Ὡς πρὸς τὴ ἵδρυση τῶν δέκα μουσουλμανικῶν πόλεων, ὁ ΥΦΕΘΑ  Ἀλκ. Στεφανῆς, ὡς νέος, χειρότερος Μουζάλας, ἔδωσε λεπτομέρειες (ΣΚΑΙ TV, Εἰδήσεις-Σία Κοσιώνη, 20/11/2019, 20.04΄) καὶ ἔδειξε φωτογραφίες γιὰ τὸ πῶς θὰ κτιστοῦν αὐτὲς οἱ πόλεις. Ἔτσι ἐφαρμόζει στὴν πράξη τὸ πιστεύω τοῦ κ. Μητσοτάκη, ὁ ὁποῖος δήλωνε στὴν Βουλή, (3/10/2019): « εἶμαι ὑπερήφανος γιὰ τὴν πολυ-πολιτισμικὴ Ἑλλάδα». Ἐνῶ, σὲ ἄλλη δήλωσή του : ἐνώπιον μελῶν τῆς Ἀμερικανο-Ἐβραϊκῆς Ἐπιτροπῆς (American Jewish Committee), (βλ. βίντεο YouTube) εἶπε: «…ἡ ἄνοδος […] τοῦ νατιβισμοῦ […] εἶναι δυστυχῶς μιὰ πραγματικότητα στὴν Εὐρώπη, τὴν ὁποία πρέπει νὰ ἀντιμετωπίσουμε». Καὶ βέβαια «νατιβισμὸς» εἶναι «ἡ πολιτικὴ καὶ ἡ πρακτική ποὺ προστατεύει τὰ συμφέροντα τῶν αὐτοχθόνων κατοίκων μιᾶς χώρας, (Μπαμπινιώτης (Β΄ έκδοση, σελ. 1.165).

Ὅμως, ὁ κ. Στεφανῆς, ἔκανε καὶ μία ἐξαιρετικά, ἐθνικὰ ἐπιζήμια δήλωση σὲ βάρος, τῆς ἐπιχειρησιακῆς ἑτοιμότητας τοῦ ἑλληνικοῦ στρατοῦ στὰ σύνορα. Εἶπε στὴν ἴδια ἐκπομπή, (στὸ 20.09΄): «…αὐτὴ τὴν στιγμή,σὲ ὅλα τὰ νησιὰ τοῦ Αἰγαίου, ὑπάρχουν παρατηρητήρια, τῶν ἐνόπλων δυνάμεων. Καὶ τοῦ Στρατοῦ (ξηρᾶς) καὶ τοῦ Ναυτικοῦ, ὅπως καὶ τῆς Ἀεροπορίας. πάρχει μία δυσχέρεια αὐτὴ τὴν στιγμὴ στὸ νὰ ἐπικοινωνήσουνε μεταξύ τους τὰ παρατηρητήρια, (ὥστε) οἱ πληροφορίες ποὺ παίρνει τὸ ἕνα παρατηρητήριο τοῦ Στρατοῦ νὰ περάσουνε στὸ Λιμενικό». Εἶναι σαφὲς ὄτι ὁ κ. Στεφανῆς, δὲν γνωρίζει οὔτε ὅτι οἱ Ἕλληνες φαντάροι καὶ οἱ διοικητές τους διαθέτουν, κινητὰ τηλέφωνα… Σὲ κάθε περίπτωση,ἡ τουρκικὴ ΜΙΤ, θὰ πρέπει νὰ κατατάξει τὸν ΥΦΕΘΑ στοὺς εὐεργέτες της.

Εἶναι σαφές, ὅτι βιώνουμε μιὰ νέα ἐθνικὴ τραγωδία, τὴν ὁποία προσθέτει στὴν  χώρα μας ὁ ἐνιαῖος Κυβερνητισμός, μετὰ τὰ Μνημόνια καὶ τὴν ὑπογραφὴ τῆς ἐπαχθοῦς «Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν». Καί, αὐτοὶ ποὺ ἀποδέχονται τὴν ἐργαλειοποίησή τους στὴν καταστροφὴ τῆς πατρίδας, ἀκόμη καὶ ἐὰν τὰ διανοητικά τους προσόντα δὲν ἐπαρκοῦν, αὐτὸ δὲν τοὺς ἀπαλλάσσει τῶν εὐθυνῶν τους. Γιατί,ἐνῶ ἡ ἐθνικὴ ἅλωση ἤδη ἐπιτελεῖται, ἡ Κερκόπορτα ἀνοίγει στὴν ΑΟΖ, νοτίως τῆς  Κρήτης.

ΠΗΓΗ