Μουσικά Κείμενα (Κυριακή μετά την Ύψωσιν) Κύριε εκέκραξα, μέλος Ιωάννου Πρωτοψάλτου, Ήχος πλ. Β΄- Απολυτίκιον Τιμίου Σταυρού, Σώσον Κύριε τον λαόν σου, μέλος αργόν, Ήχος Α΄