Ὅπου ἐπισκιάση ἡ χάρις σου Ἀρχάγγελε

Βατοπαιδινοί – Δοξαστικό των Αρχαγγέλων « Ὅπου ἐπισκιάση ἡ χάρις σου Ἀρχάγγελε»,

Ήχος πλ. Α΄ (8 Νοεμβρίου)

Ὅπου ἐπισκιάση ἡ χάρις σου Ἀρχάγγελε, ἐκεῖθεν τοῦ διαβόλου διώκεται ἡ δύναμις· οὐ φέρει γὰρ τῷ φωτί σου προσμένειν, ὁ πεσῶν Ἑωσφόρος· Διό αἰτοῦμέν σε τὰ πυρφόρα αὐτοῦ βέλη, τὰ καθ’ ἠμῶν κινούμενα ἀπόσβεσον, τὴ μεσιτεία σου λυτρούμενος ἠμᾶς, ἐκ τῶν σκανδάλων αὐτοῦ, ἀξιΰμνητε Μιχαὴλ Ἀρχάγγελε.