Δοξαστικό τού Εσπερινού τής Πεντηκοστής

Χορός Γρηγοριατών Πατέρων – «Δεύτε λαοί…»

Δοξαστικό τού Εσπερινού τής Πεντηκοστής, μέλος Πέτρου Φιλανθίδου, Ήχος πλ. δ’

Δεύτε λαοί, τήν τρισυπόστατον θεότητα προσκυνήσωμεν, Υιόν εν τώ Πατρί, σύν αγίω Πνεύματι, Πατήρ γάρ αχρόνως εγέννησεν Υιόν, συναϊδιον καί σύνθρονον, καί Πνεύμα άγιον ήν εν τώ Πατρί, σύν Υιώ δοξαζόμενον, μία δύναμις, μία ουσία, μία θεότης, ήν προσκυνούντες πάντες λέγομεν, Άγιος ο Θεός, ο τά πάντα δημιουργήσας δι’ Υιού, συνεργία τού Αγίου Πνεύματος, Άγιος ισχυρός, δι’ ού τόν Πατέρα εγνώκαμεν, καί τό Πνεύμα τό Άγιον επεδήμησεν εν κόσμω, Άγιος αθάνατος, τό Παράκλητον Πνεύμα, τό εκ Πατρός εκπορευόμενον, καί εν Υιώ αναπαυόμενον, Τριάς αγία, δόξα Σοι.