Όρθρος Μ. Δευτέρας: Iδού ο Νυμφίος έρχεται, Ήχος πλ. Δ΄- Αργόν Κάθισμα, Των παθών του Κυρίου, Ήχος πλ. Δ΄