Μουσικά Κείμενα (Κυριακή ΣΤ΄ από του Πάσχα, Του Τυφλού) Α΄ & Θ΄ Ωδή Καταβασιών της Αναλήψεως, Ήχος πλ. Α΄ – Ο Άγγελος εβόα, μέλος Θεοφάνους Βατοπαιδινού, Ήχος Α΄

Η Α΄ και Θ΄ Ωδή Καταβασιών της Αναλήψεως που ψάλλονται την Κυριακή τού Τυφλού, Ήχος πλ. Α΄ – Ψάλλει ο χορός ψαλτών “Εν Ψαλμοίς”.

Ο Άγγελος εβόα.. Φωτίζου,φωτίζου, Ήχος Α΄ – Ψάλλουν Βατοπαιδινοί Πατέρες.