Μουσικά Κείμενα (Κυριακή ΙΖ΄ Ματθαίου) Εκ νεότητός μου αργόν αγιορείτικον, Ήχος Δ΄- Δύναμις Τρισαγίου, μέλος Θ. Στανίτσα, Ήχος Δ΄ (Φθορικός)