Μουσικά Κείμενα (Κυριακή ΙΖ΄ Λουκά, Κυριακή του Ασώτου) Ιδιόμελον του Τριωδίου, Ήχος Α΄- Δοξαστικόν Αίνων, Ήχος πλ. Β΄

Ιδιόμελον του Τριωδίου Κυριακής του Ασώτου, Ήχος Α΄- Ψάλλουν οι Πατέρες του Ι. Κουτλουμουσιανού Κελλίου Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου.

Δοξαστικόν Αίνων Κυριακής του Ασώτου, Ήχος πλ. Β΄- Ψάλλουν οι Πατέρες του Ι. Κουτλουμουσιανού Κελλίου Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου.