Μουσικά Κείμενα (Κυριακή ΙΓ΄ Ματθαίου) Α΄ Αντίφωνον Αναβαθμών Δ΄ Ήχου, Εκ νεότητός μου, μέλος αργόν κατά την αγιορείτικη παράδοση – Αινείτε τον Κύριον, μέλος Μπαλασίου Ιερέως, Ήχος Δ΄