Μουσικά Κείμενα (Κυριακή Γ΄ Ματθαίου) Αργή Στιχολογία Εσπερινού, καταγραφή υπό Ιεροθέου Ιερομονάχου, Ήχος Β΄- Δύναμις Τρισαγίου, μέλος Ξ. Κορώνη, Ήχος Β΄