Κυριακή των Βαΐων: Απόστιχον Ιδιόμελον Εσπερινού Εορτής, μέλος Κωνσταντίνου Πρωτοψάλτου, Ήχος πλ. Δ΄- Αργόν Απολυτίκιον Εορτής, Ήχος Α΄