Ενημερώσεις σε θέματα Οικιακής και Αγροτικής Οικονομίας

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ – ΔΙΕΞΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ 

ΔΡΑΣΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ 

 

Ἡ Ἑνωμένη Ρωμηοσύνη σὲ συνεργασία μὲ εἰδικούς, ἐπιστημονικοὺς καὶ μή, συνεργάτες ἐντὸς καὶ ἐκτὸς νομοῦ, φίλους καὶ πολίτες τῆς πόλης, πραγματοποιεῖ ἐνημερώσεις σὲ θέματα Οἰκιακῆς καὶ Ἀγροτικῆς Οἰκονομίας στὸν νομὸ Πέλλας ἐδῶ καὶ δύο (2) μῆνες. 

  EIKONA1

 

Α. Οκιακ Οκονομία 

Τὰ θέματα Οἰκιακῆς Οἰκονομίας καὶ Ἀλληλεγγύης πραγματοποιοῦνται κάθε Δευτέρα στὴν αἴθουσα τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου τοῦ Ἱ. Ν. τοῦ Ἁγίου Δημητρίου Ἔδεσσας, ἀπὸ 19:00 – 21:00. 

Οἱ θεματικὲς ἑνότητες ποὺ ἔχουν ἤδη πραγματοποιηθεῖ μὲ μεγάλη ἐπιτυχία εἶναι οἱ ἀκόλουθες: 

 • Γνωρίζω γιὰ τὴν παρασκευὴ τοῦ ἀλευριοῦ καὶ χειροποίητου ψωμιοῦ.  
 • Εἴδη σιτηρῶν,  ὅλη ἡ ἀλήθεια γιὰ τὰ ντυμένα σιτηρά (Ζέα).  
 • Τρόπος παρασκευῆς πρόσφορου. 
 • Ἡ τροφή σου νὰ εἶναι τὸ φάρμακό σου, ἰσορροπημένη διατροφή.  
 • Βότανα καὶ οἱ ἰδιότητές τους. 
 • Ὄσπρια, ἡ διατροφική τους ἀξία καὶ ὁ πολλαπλασιασμὸς τῆς τροφῆς (φύτρες). 
 • Βιώνω τὴν κρίση, ἀντιδρῶ δημιουργικά, ἀναβιώνω παραδοσιακὰ ἐπαγγέλματα, δημιουργῶ καινοτομίες. Παρουσίαση καινοτόμων δράσεων καὶ ἐπιχειρήσεων στὴν περιοχὴ τοῦ νομοῦ. 
 • Παρασκευὴ χειροποίητων ζυμαρικῶν ὅπως: ὑβριστόν, σιρόν, ψημένα φύλλα κλπ. 
 • Τρόπος παρασκευῆς χειροποίητων καθαριστικῶν (σαπούνια κλπ). 
 • Βρώσιμα χόρτα καὶ ἄνθη: ἀναγνώρισή τους καὶ ἔνταξη στὴ διατροφὴ τοῦ ἀνθρώπου. 

 

Σκοπς  τῆς δράσης εἶναι: -Νὰ ἐνισχυθεῖ ὁ θεσμὸς τῆς οἰκογένειας. –Τὰ μέλη της νὰ ἀποκτήσουν αὐτάρκεια σὲ βασικὲς ἀνάγκες καὶ νὰ μπορέσουν νὰ σταθοῦν στὰ πόδια τους. –Νὰ δοθεῖ ἡ γνώση γιὰ νὰ παραχθοῦν προϊόντα μὲ σκοπὸ τὴν ἀλληλεγγύη. –Νὰ ἐπέλθει αἰσιοδοξία καὶ νὰ δοθοῦν ἐρεθίσματα γιὰ νέα ἐπιχειρηματικότητα μὲ καινοτόμες ἰδέες βασισμένες στὴν παράδοση, μὲ παραγωγὴ προϊόντων ὑψηλῆς προστιθέμενης ἀξίας. –Νὰ ἐνημερωθοῦν οἱ καταναλωτὲς γιὰ τὰ ποιοτικὰ προϊόντα, παραδοσιακὰ καὶ καινοτόμα ὑψηλῆς διατροφικῆς ἀξίας, ποὺ παράγονται στὸν νομό. –Νὰ τὰ προτιμήσουν ὡς καταναλωτές, ὥστε νὰ ἐνισχυθεῖ ἡ τοπικὴ ἀγορά.  

-Νὰ ἐκπαιδευτοῦν οἱ καταναλωτὲς ὥστε νὰ ἔχουν ἀπαιτήσεις ποιότητας, νὰ ἀναζητοῦν τὸ καλὸ προϊὸν καί, ἂν δὲν ὑπάρχει στὴν ἀγορά, νὰ τὸ παράγουν οἱ ἴδιοι καὶ νὰ τὸ προμηθεύουν στὴν ἀγορά.  

 EIKONA2

Β. γροτικ Οκονομία  

Παράλληλα, στὴν αἴθουσα τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου τοῦ Ἁγίου Στεφάνου στὴ Σκύδρα, κάθε Κυριακή, ἀπό ὥρα 12:00 ἕως 15:00 (σύμφωνα μὲ τὸ πρόγραμμα ποὺ δημοσιεύεται κάθε φορά) πραγματοποιοῦνται ἐνημερώσεις – σεμινάρια σὲ θέματα Μελισσοκομίας καὶ Ἀγροτικῆς Οἰκονομίας.  

Οἱ θεματικὲς ἑνότητες ποὺ ἔχουν ἐπιλεγεῖ εἶναι τέτοιες ποὺ ὅποιος ἀσχοληθεῖ μὲ αὐτὲς νὰ ἔχει ἄμεσο οἰκονομικὸ ὄφελος (τὸ πολὺ σὲ ἕξι μῆνες) ὅπως: μελισσοκομία, καλλιέργεια κηπευτικῶν, ὀσπρίων κλπ. 

Οἱ ἐνημερώσεις ἀπευθύνονται σὲ ὅσους θέλουν νὰ ἀσχοληθοῦν μὲ τὸν πρωτογενῆ τομέα, ἀγρότες καὶ μή, προκειμένου νὰ παράγουν  προϊόντα μὲ αὐξημένα συγκριτικὰ πλεονεκτήματα, ἄκρως ἀνταγωνιστικά. Καθὼς καὶ σὲ αὐτοὺς ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ ἀσχοληθοῦν μὲ τὴν παραγωγὴ βιολογικῶν-μελισσοκομικῶν προϊόντων.  

Κατὰ τὴ διάρκεια τῶν ἐκδηλώσεων κάθε φορὰ πραγματοποιεῖται μία δίωρη ἐνημέρωση σὲ θέματα Μελισσοκομίας καὶ μία ὥρα σὲ θέματα ἀγροτικῆς οἰκονομίας.  

Οἱ θεματικὲς ἑνότητες ποὺ ἔχουν ἤδη πραγματοποιηθεῖ εἶναι οἱ ἀκόλουθες: 

 • Μέλισσα καὶ Ἑλλάδα, μιὰ εὐλογημένη παρέα.  
 • Εἰσαγωγὴ στὴ μελισσοκομία, βασικὸς μελισσοκομικὸς ἐξοπλισμός. 
 • Βασικοὶ μελισσοκομικοὶ χειρισμοί.  
 • Διάγνωση καὶ βιολογικοὶ τρόποι καταπολέμησης ἀσθενειῶν τῶν μελισσῶν. 
 • Παραδοσιακὲς ποικιλίες σιτηρῶν στὴν Ἑλλάδα καὶ κίνητρο γιὰ καλλιέργεια αὐτῶν. 
 • Παραδοσιακὲς ποικιλίες λαχανοκηπευτικῶν, τρόπος διάσωσης αὐτῶν (τράπεζα σπόρων). 
 • Ἀρωματικὰ- φαρμακευτικὰ- μελισσοτροφικὰ φυτὰ (εἰσηγήτρια Εὐρώπη-Σοφία Δαλαμπίρα ΠΕ Γεωπόνος). 

 

Πάντα οἱ δράσεις ξεκινοῦν μὲ θέματα μελισσοκομίας, μιὰ ποὺ ἡ μέλισσα ἀποτελεῖ τὸν  κινητήριο μοχλὸ ἀνάπτυξης τοῦ Ἀγροτικοῦ τομέα. Συντελεῖ στὴν ἐπικονίαση τοῦ 80 % τῶν εἰδῶν ποὺ ἐπιτελοῦνται μὲ ἔντομα καὶ εἶναι ὁ κύριος ἐπικονιαστὴς τοῦ πλανήτη. 

Ἡ μέλισσα ἀποτελεῖ τὸν ἄμισθο ἐργάτη τῶν ἀγροτῶν καὶ τῶν κτηνοτρόφων, μιὰ ποὺ ἐργάζεται ἀσταμάτητα μέρα νύχτα χωρὶς νὰ ξεκουράζεται ποτὲ γιὰ νὰ ἐπιτελεῖται τὸ ἔργο της ἐντὸς καὶ ἐκτὸς κυψέλης. 

Ο γρότες γι ν χουν τὰ φέλη τῆς αξημένης παραγωγς κα τῆς καλύτερης γεύσης τῶν προϊόντων τους, τὸ μόνο πργμα πο καλονται ν κάνουν εἶναι ν ραντίζουν τὸ βράδυ πο ο μέλισσες κα ο ἄγριοι πικονιαστς βρίσκονται στ φωλιά τους. 

Εἶναι γνωστὸ ὅτι χωρὶς αὐτὲς θὰ μειώνονταν  τὰ 2/3 τῶν φυτῶν τῆς γῆς, τὸ ὀξυγόνο ποὺ παράγουν, τὰ ζῶα ποὺ τρέφονται μὲ αὐτὰ καὶ θὰ ὑπῆρχε κίνδυνος ἐπιβίωσης.  

Σκοπς τῆς δράσης εἶναι: -Νὰ ἀποκτήσουν γνώσεις γιὰ νὰ παράγουν προϊόντα ἀσφαλῆ, πρῶτα γιὰ νὰ  ταΐσουν τὰ μέλη τῆς οἰκογένειάς τους, τὰ παιδιά τους καὶ ὕστερα νὰ τὰ ἐμπορευτοῦν. –Νὰ δοθεῖ διέξοδος σὲ ἀνθρώπους ποὺ ἔχουν χάσει τὶς δουλειές τους ἢ θέλουν νὰ ἀποκτήσουν ἕνα συμπληρωματικὸ εἰσόδημα. 

 

Οἱ ἐνημερώσεις συνεχίζονται μέχρι καὶ τὸν Ἀπρίλιο στὸν ἴδιο χῶρο καὶ ὥρα.  

Στὶς 29 Μαρτίου, ἡμέρα Κυριακή, μὲ θέματα: 

 • Παραγωγὴ βασιλισσῶν – βασσιλοτροφία καὶ τρόπος παραγωγῆς βασιλικοῦ πολτοῦ (Αἰκ. Καλαϊτζίδου, ΤΕ. Γεωπόνος ΔΑΟΚ Πέλλας). 
 •  Καλλιέργεια ὀσπρίων (Ἀνδρέας Κοτζιᾶς, ΠΕ Γεωπόνος τῆς Agrino). 

 

Στὶς 19 Ἀπριλίου, ἡμέρα Κυριακή, ἐνημέρωση μὲ θέματα: 

 • Βιολογικὴ καλλιέργεια λαχανο-κηπευτικῶν (Δρ. Ἀναστάσιος Σιῶμος, Καθηγητὴς Πανεπιστημίου ΑΠΘ). 
 • Μελισσοκομικὰ προϊόντα καὶ οἱ ἰδιότητές τους – Γευσιγνωσία  

      (Αἰκ. Καλαϊτζίδου ΤΕ.Γεωπόνος ΔΑΟΚ Πέλλας). 

 

Στὶς 26 Ἀπριλίου, ἡμέρα Κυριακή, ἐπίσκεψη σὲ μελισσοκομεῖο γιὰ πρακτικὴ ἐξάσκηση – Ἐπιθεώρηση μελισσῶν. 

  EIKONA

Ἐπιμέλεια δράσεων Οἰκιακῆς Οἰκονομίας – Ἀλληλεγγύης: Αἰκατερίνη Καλαϊτζίδου καὶ  Σουζάνα Μητσοπούλου.  

Ἐπιμέλεια δράσεων Ἀγροτικῆς Οἰκονομίας: Αἰκατερίνη Καλαϊτζίδου  

 

Δηλώσεις συμμετοχῆς: 

 • Γιὰ τὴ Σκύδρα, Νικόλαος Δρενάφτσης, στὸ τηλέφωνο 6979447876 
 • Γιὰ τὴν δεσσα, Σουζάνα Μητσοπούλου,  τηλέφωνο   6947307875. 

 

 

 

Ετικέτες - Σχετικά Θέματα