ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ: ΕΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟ ΚΗΠΕΥΤΙΚΟ ΦΥΤΟ

Ἐ­πι­μέ­λεια:  Ἰ­ω­άν­νου Σα­ρά­φα

 

     Τά κο­λο­κυ­θά­κια ἀ­πο­τε­λοῦν ἐξαι­ρε­τι­κή πη­γή χαλ­κοῦ καί μαγ­γα­νί­ου, πο­λύ κα­λή πη­γή μα­γνη­σί­ου, φω­σφό­ρου, κα­λί­ου, βι­τα­μί­νης C, Α, δι­αι­τη­τι­κές ἴνες κ.λπ. Μί­α με­ρί­δα βρα­σμέ­να κο­λο­κυ­θά­κια, κα­λύ­πτουν 17% τῶν ἡ­με­ρή­σι­ων ἀ­ναγ­κῶν σέ χαλ­κό, 14% σέ μαγ­κά­νιο, πε­ρί­που τό 1/10 τῶν ἀ­ναγ­κῶν σέ δι­αι­τη­τι­κές ἴνες (10-12,5%), βι­τα­μί­νη Α (11%), βι­τα­μί­νη Β6 (11%), μα­γνή­σιο, φω­σφό­ρο καί κά­λιο (10%) σέ βι­τα­μί­νη C (9%), 7,5% σέ φυλ­λι­κό ὀ­ξύ καί 5-6% σέ βι­τα­μί­νη Β1, Β2, Β3 καί βι­τα­μί­νη Κ.

     Πα­ρό­λο ποὺ ἡ ἔ­ρευ­να, σχε­τι­κὰ μὲ τὰ φυ­το­χη­μι­κὰ συ­στα­τι­κὰ ποὺ πε­ρι­έ­χον­ται στὰ κο­λο­κύ­θια καὶ τὴ δυ­νη­τι­κή τους ἀν­τι­καρ­κι­νι­κὴ ἐ­πί­δρα­ση εἶ­ναι πε­ρι­ο­ρι­σμέ­νη, κά­ποι­ες ἐρ­γα­στη­ρια­κὲς με­λέ­τες ἔ­χουν δεί­ξει ὅ­τι, χυ­μοὶ κο­λο­κυ­θι­ῶν μπο­ροῦν νὰ ἐμ­πο­δί­σουν τὶς κυτ­τα­ρι­κὲς με­ταλ­λά­ξεις, δρών­τας δη­λα­δὴ πα­ρό­μοι­α μὲ χυ­μοὺς ἀ­πὸ τὸ πρά­σσο, τὴ νε­ρο­κο­λο­κύ­θη, τὸ ρα­πα­νά­κι.

     Ἡ κα­τα­νά­λω­ση κο­λο­κυ­θι­ῶν μπο­ρεῖ νὰ συμ­βά­λλει στὴν προ­στα­σί­α ἀ­πὸ καρ­δι­ο­αγ­γεια­κὰ νο­σή­μα­τα μέ­σῳ δι­α­φό­ρων συ­στα­τι­κῶν ποὺ πε­ρι­έ­χουν. Τὰ κο­λο­κυ­θά­κια ἀ­πο­τε­λοῦν πλού­σια πη­γὴ ἀν­τι­ο­ξει­δω­τι­κῶν οὐ­σι­ῶν καὶ μὲ συν­δια­σμὸ τῶν βι­τα­μι­νῶν καὶ λοι­πῶν στοι­χεί­ων ποὺ προ­α­να­φέρ­θη­καν, συ­νει­σφέ­ρουν ἄ­με­σα ἢ ἔμ­με­σα στὴν ἐ­ξου­δε­τέ­ρω­ση τῶν ἐ­λεύ­θε­ρων ρι­ζῶν ὀ­ξυ­γό­νου, οἱ ὁ­ποῖ­ες μπο­ρεῖ νὰ προ­κα­λέ­σουν βλά­βες στὰ τοι­χώ­μα­τα τῶν ἀγ­γεί­ων ἢ σὲ δι­ά­φο­ρα ἄλ­λα, ὅ­πως ἡ χο­λη­στε­ρό­λη. Ἡ εὐ­ερ­γη­τι­κὴ ἐ­πί­δρα­ση ὅ­λων αὐ­τῶν συμ­βά­λλει στὴ μεί­ω­ση τῆς ὁ­λι­κῆς καὶ τῆς LDL χο­λη­στε­ρό­λης, ἡ δὲ αὔ­ξη­σή τους στὴ δί­αι­τα συ­στή­νε­ται στὰ ἄ­το­μα μὲ ὑ­περ­χο­λη­στε­ρο­λαι­μί­α. Τέ­λος, μέ­σῳ τοῦ κα­λί­ου καὶ τοῦ μα­γνη­σί­ου, τὰ κο­λο­κυ­θά­κια δροῦν προ­στα­τευ­τι­κὰ καὶ θε­ρα­πευ­τι­κὰ κα­τὰ τῆς ὑ­πέρ­τα­σης.

Οἱ κυ­ρι­ώ­τε­ρες πε­ρι­ο­χὲς καλ­λι­έρ­γειας στὴν Ἑλ­λά­δα εἶ­ναι ἡ Ἠ­λεί­α, ἡ Μεσ­ση­νί­α, ἡ Κρή­τη καὶ ἡ Ἀτ­τι­κή. Καλ­λι­ερ­γοῦν­ται γύ­ρω στὰ  45.000 στρέμ­μα­τα καὶ ἡ ἐ­τή­σια πα­ρα­γω­γὴ φτά­νει τοὺς 70.000 τόν­νους.

     Πά­ρα πολ­λὰ φα­γη­τὰ μπο­ροῦν νὰ πα­ρα­σκευα­σθοῦν μὲ τὴ χρή­ση τῆς κο­λο­κύ­θας ἢ μὲ τὰ κο­λο­κυ­θά­κια ὅ­πως: κο­λο­κυ­θό­πιττα, κο­λο­κύ­θια γε­μι­στὰ μὲ αὐ­γο­λέ­μο­νο, κο­λο­κυ­θά­κια γε­μι­στὰ χω­ρὶς κρέ­ας, κο­λο­κυ­θο­κεφτέ­δες, κο­λο­κυ­θο­τυ­ρό­ψω­μο, πι­κάν­τι­κη σα­λά­τα μὲ κο­λο­κύ­θια, γε­μι­στοὶ κο­λο­κυ­θο­αν­θοί, μπα­τζί­να Τρι­κα­λι­νή, ρι­ζό­το μὲ κο­λο­κύ­θα, κο­λο­κύ­θι γλυ­κὸ κου­τα­λιοῦ, κο­λο­κυ­θό­σου­πα, κο­λο­κυ­θο­τη­γα­νί­τες καὶ ἄλ­λα.

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1        Ἐγ­κυ­κλο­παί­δεια Λα­χα­νι­κῶν Μπάρ­μπα Στά­θη.

2        Ἐ­φη­με­ρί­δα Κα­θη­με­ρι­νὴ/Γεύ­σεις 10 Μαρ­τί­ου ­2­0­12.

3        Τὰ ΝΕΑ Ο-LΙΝΕ  10 Μαρ­τί­ου 2012.

 

 

 

 

Ετικέτες - Σχετικά Θέματα