Κοινοβουλευτική ερώτηση – E-3020/2001 – Ανάγκη απαγόρευσης της χρησιμοποίησης του ιωδιούχου αργύρου κατά των χαλαζοπτώσεων

Σε συνέχεια χθεσινού άρθρου όπου στο video αναφέρεται για ακίνδυνες ουσίες και ελέγχους που έγιναν, παραθέτουμε την παρακάτω ερώτηση στην Ευρωπαική επιτροπή απο το 2001. 

 

ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ E-3020/01
υποβολή: María Sornosa Martínez (PSE)
προς την Επιτροπή

 

Η πρακτική του ψεκασμού με ιωδιούχο άργυρο για την αποφυγή των χαλαζοπτώσεων (μέσω ραντισμού από αεροπλάνο ή εκτόξευσης ρουκετών στην ατμόσφαιρα) έχει αποδειχθεί ιδιαιτέρως βλαπτική για το περιβάλλον στην Ισπανία και, συγκεκριμένα, προκαλεί σοβαρές ζημίες στην Λεόν, την Σόρια, την Βαλένθια και άλλες ισπανικές επαρχίες και περιφέρειες. Παρά ταύτα, η εν λόγω πρακτική επιδοτείται από το δημόσιο, μέσω του Υπουργείου Γεωργίας.

 

Εις απάντησιν στις ερωτήσεις Ε-3764/00 και Ε-4006/00[1] σχετικά με την χρησιμοποίηση του ιωδιούχου αργύρου κατά των χαλαζοπτώσεων, η Επιτροπή δήλωνε ότι:

 

  ο ιωδιούχος άργυρος δεν αναφέρεται ως ουσία προτεραιότητος στους καταλόγους αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

 

  η εν λόγω ουσία δεν υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 91/414/ΕΟΚ[2] (σχετικά με τα ζιζανιοκτόνα), οπότε και δεν θεωρείται ως φυτοϋγειονομική·

 

  οι ισπανικές αρχές δεν είχαν ανακοινώσει στην Επιτροπή τις επιδοτήσεις που είχαν χορηγηθεί για τον ιωδιούχο άργυρο.

 

Δεδομένων των συνεπειών που έχει στην Ισπανία η χρησιμοποίηση του ιωδιούχου αργύρου κατά των χαλαζοπτώσεων (προσβολή της υγείας των ανθρώπων, ρύπανση των υδάτων, μείωση των βροχών, επιπτώσεις στη συγκομιδή, κλπ.) και λαμβάνοντας υπ’ όψη ότι κατά την τρέχουσα περίοδο αναθεωρείται η Λευκή Βίβλος των χημικών ουσιών, η οποία θα θέσει τις βάσεις της μελλοντικής κοινοτικής στρατηγικής επί του θέματος αυτού, 

Σκοπεύει η Επιτροπή να συμπεριλάβει τον ιωδιούχο άργυρο μεταξύ των ουσιών προτεραιότητος, ενόψει της κατάρτισης νέας νομοθεσίας για τις χημικές ουσίες;

Προέβη η Επιτροπή σε αξιολόγηση του κινδύνου που συνδέεται με τον ιωδιούχο άργυρο στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΟΚ) 793/93[3], όπως πρότεινε η κ. Wallström στις απαντήσεις Ε-3764 και Ε-4006/00;

Έχει λάβει ήδη η Επιτροπή γνωστοποίηση από τις ισπανικές αρχές σχετικά με τις επιδοτήσεις που χορηγούνται από το Υπουργείο Γεωργίας για την χρησιμοποίηση ιωδιούχου αργύρου κατά των χαλαζοπτώσεων; Μπορεί να εγγυηθεί η Επιτροπή ότι για τις επιδοτήσεις των πρακτικών αυτών δεν υπάρχει συμμετοχή και κοινοτικών κονδυλίων;

 
  • [1]  ΕΕ C 187 E της 3.7.2001, σ.43.
  • [2]  ΕΕ L 230 της 19.8.1991, σ.1.
  • [3]  ΕΕ L 84 της 5.4.1993, σ.1.
 
 
και η σχετική απάντηση…
 

Στην απάντησή της στις γραπτές ερωτήσεις E-3764/00 του Αξιότιμου Μέλους και E-4006/00 του κ. Gasoliba I Böhm για τη χρησιμοποίηση ιωδιούχου αργύρου κατά του χαλαζιού, η Επιτροπή ανέφερε ότι:

  • ο ιωδιούχος άργυρος δεν αποτελεί ουσία προτεραιότητας στους σχετικούς πίνακες αναφοράς της Κοινότητας·
  • η ουσία δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 15ης Ιουλίου 1991 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά προϊόντων φυτοπροστασίας (ζιζανιοκτόνα), αφού δεν θεωρείται ως ουσία φυτοπροστασίας.

 

Σε ό,τι αφορά τη Λευκή Βίβλο για τη Στρατηγική μιας μελλοντικής πολιτικής για τα χημικά προιόντα[1], η Επιτροπή τώρα προχωρεί σε διαβουλεύσεις με τεχνικούς εμπειρογνώμονες, τη βιομηχανία, τους καταναλωτές και περιβαλλοντικές οργανώσεις με στόχο την εκπόνηση νομοσχεδίων για το 2002. Στο παρόν στάδιο, δεν είναι δυνατό να προβλεφθεί κατά ποιό τρόπο η μελλοντική νομοθεσία σχετικά με την πολιτική χημικών ουσιών θα επηρεάσει τη χρησιμοποίηση αλογονούχου αργύρου στην πρόληψη των χαλαζοπτώσεων.

Οι ισπανικές αρχές έχουν απαντήσει στο αίτημα της Επιτροπής για ενημέρωση σχετικά με τις επιδοτήσεις που χορηγούνται για τη χρήση ιωδιούχου αργύρου στην πρόληψη των χαλαζοπτώσεων. Η Επιτροπή εξετάζει επί του παρόντος τις πληροφορίες που της διαβίβασαν οι ισπανικές αρχές.

 

www.europarl.europa.eu